Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Hennadii Khudov, Igor Ruban, Oleksandr Makoveichuk, Hennady Pevtsov, Vladyslav Khudov, Irina Khizhnyak, Sergii Fryz, Viacheslav Podlipaiev, Yurii Polonskyi, Rostyslav Khudov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2461-4262 (Online), ISSN 2461-4254 (Print)