ANALYSIS OF THE ENERGY POTENTIAL OF SOLAR LIGHT OF THE WESTERN REGION OF UKRAINE WITH THE ACCOUNT OF CLIMATIC CONDITIONS

Vladimir Andreychuk, Yaroslav Filyuk

Abstract


An experimental facility for measuring and recording the flux density of solar radiation is designed and installed. An electrical circuit is developed and a pyranometer model is developed to measure the level of solar radiation, and it is graduated with a Soler Power Meter DT-1307 solar radiation flux meter. The time distribution of the flux density of solar energy is analyzed and the surface energy density of solar radiation is calculated for Ternopil. The influence of climatic conditions on the energy of solar radiation is determined. Analytical dependencies are obtained on the basis of comparison of the measured values of the flux density of solar radiation and the cloud cover taken from meteorological services. The energy potential of solar radiation during 2012-2015 in the western region of Ukraine is calculated, as well as the average monthly and average annual energy density of solar radiation. It is determined that the annual average density of the solar energy flux is 1045.9 kW∙h/m2, and its deviation does not exceed 5%. It is shown that the most favorable months for the use of solar energy are from March to September of each year.


Keywords


solar energy flux density; energy potential; cloudiness degree; pyranometer; microcontroller

Full Text:

PDF

References


Meteopost (2017). Available at: http://meteopost.com/weather/archive/

Vozniak, O. T., Yaniv, M. Ye. (2010). Enerhetychnyi potentsial soniachnoi enerhetyky ta perspektyvy yoho vykorystannia v ukraini. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Teoriia i praktyka budivnytstva: zbirnyk naukovykh prats, 664, 7–10.

Kozyrskyi, V. V., Martyniuk, L. V. (2012). Intensyvnist soniachnoho vyprominiuvannia, spriamovanoho na pokhylu poverkhniu. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Tekhnika ta enerhetyka APK, 174 (1), 112–119.

Fylenko, V. V. (2015). Do pytannia vyznachennia diisnykh helioenerhetychnykh resursiv. Problemy mashinostroeniya, 18 (1), 67–72.

Zhelykh, V. M., Omelchuk, O. V., Shapoval, S. P., Venhryn, I. I. (2015). Enerhetychnyi potentsial soniachnoi radiatsii na terytorii Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Teoriia i praktyka budivnytstva: zbirnyk naukovykh prats, 823, 117–121.

Koval, V. P., Ivasechko, R. R., Kozak, K. M. (2015). Enerhetychna efektyvnist system pozytsionuvannia ploskykh soniachnykh panelei. Energosberezhenie. Energetika. Energoaudit, 3, 2–10.

Look, D. C. (1975). Short method for the analytical determination of atmospheric model parameters. Solar Energy, 17 (4), 265–267. doi: 10.1016/0038-092x(75)90009-2

Morrison, C. A., Feber, E. A. (1976). Development and use of solar insolation data in northern tatitube for south facing surfaces. Solar Energy, 17, 116–120.

Holyk, O. P., Zhesan, R. V. (2009). Analiz danykh meteorolohichnykh sposterezhen za intensyvnistiu soniachnoi radiatsii v Kirovohradskomu rehioni z metoiu stvorennia systemy avtomatychnoho keruvannia avtonomnym enerhopostachanniam na osnovi soniachno-vitrovykh ustanovok. Zbirnyk naukovykh prats Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Tekhnika v silskohospodarskomu vyrobnytstvi, haluzeve mashynobuduvannia, avtomatyzatsiia, 22, 164–172.

Kravchenko, V. P., Kravchenko, Ye. V., Bodnar, I. V. (2016). Instrumentalne vyznachennia insoliatsii v raioni m. Odesy. Enerhetyka:ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia, 1, 20–27.

SOLARGIS (2017). Available at: http://solargis.com/products/maps-and-gis-data/free/download/ukraine

Pivnyak H.H., Shkrabets F.P. (2013). Alternatyvna enerhetyka v Ukraini. Dnipropetrovsk: Natsionalnyi hirnychyi universytet, 109.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2017.00398

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Vladimir Andreychuk, Yaroslav Filyuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2461-4262 (Online), ISSN 2461-4254 (Print)