FEATURES OF PUBLIC-GEOGRAPHICAL MAPPING OF CONFESSIONAL SPACE OF UKRAINE

Ivan Kostaschuk

Abstract


A universal author's methodology for mapping the confessional space of the territory with the use of special methods and means is proposed. In the process of scientific research, the following tasks are accomplished:

1) an analysis of existing cartographic materials is carried out, where the confessional structure and other scientific sources are displayed;

2) the main advantages and disadvantages of using certain methods, means, techniques and symbols are highlighted;

3) its own methodology for mapping the confessional space of individual territories is developed (on the example of the territory of Ukraine and its individual regions).

The offered results of scientific researches are approved at scientific conferences and congresses and have received positive responses of leading scientists of Ukraine in the field of cartography. As a result of such studies and practical application of the mapping methodology, we created a series of maps (more than 120) reflecting the confessional space of Ukraine at the level of administrative and territorial regions and cities of regional importance. We also built a map for Volyn, Rivne, Lviv, Ternopil, Khmelnytsky, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk and Zakarpattia regions at the settlement level. This allows to identify the various areas of possible interconfessional confrontations, as well as promising destinations for the development of religious tourism.

The main scientific result of the scientific research is the proposed methodology for mapping the confessional space, as well as creating tourist maps for the development of religious tourism. These results create the foundation for further scientific reflection on the process of mapping and cartographic monitoring of confessional space. They can serve as basic information for regulating interfaith relations at various levels, which is relevant for Ukraine today.


Keywords


mapping of confessional space; confessional space; religious tourism; mapping method; mapping means

Full Text:

PDF

References


Andreeva, T. A., Rasskazova, E. V. (2002). Geoinformatsionnye tekhnologii v atlase «Russkoe Pravoslavie: istoriya, geografiya i kul'tura». GIS dlya ustoychivogo razvitiya territoriy. Saint Petersburg: ZAO «Karta», 129–132.

Ataman, L. V. (2015). Issledovanie sakral'nogo prostranstva regiona: metodologiya i printsipy. Pskovskiy regionologicheskiy zhurnal, 23, 107–117.

Barladin, O. V., Dacenko, L. M., Parkhomenko, G. O. (2002). Suchasni ta perspektyvni napriamy zastosuvannia kompiuternykh tekhnolohii u kartohrafuvanni y vykorystanni kart. Lviv: Liga-Pres, 271–273.

Gorokhov, S. A. (2012). Religioznaya identichnost' kak faktor formirovaniya konfessional'nykh regionov sovremennogo mira. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya, 5, 49–55.

Gukalova, I. V., Topchiev, A. G., Dimova, N. V., Shashero, A. N., Yavorskaya, V. V., Gladkiy, A. V. et. al. (2014). Sovremennoe obshhestvo i ego prostranstvennoe osmyslenie: geografiya chelovecheskogo razvitiya (Case Studies). Novosybyrsk: Izd. «SibAK», 130.

Tyler, H. S., Esposito, J. L. (2010). Geography of religion: where God lives, where pilgrims walk, 416.

Klyuchko, L. V. (2008). Suspilno-heohrafichni doslidzhennia relihiinoi sfery. Chasopys sotsialnoekonomichnoi heohrafii, 5 (2), 216–220.

Kogatko, Yu. L., Mezencev, K. V. (2009). Metody doslidzhennia heohrafii relihii: dotsilnist vykorystannia, systematyzatsiia, potentsial kartohrafichnoho ta tsentrohrafichnoho metodiv. Visnyk Kyiivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Geografiya, 56, 30–36.

Kong, L. (1990). Geography and religion: trends and prospects. Progress in Human Geography, 14 (3), 355–371. doi: http://doi.org/10.1177/030913259001400302

Kostaschuk, I., Kisil, R. (2016). Confessional Spase and its Structure in the Context of Human Geography. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii, 20 (1), 40–46.

Kostashchuk, I. (2017). Konfesiinyi prostir Ternopilskoi oblasti: suspilno-heohrafichni aspekty. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser. Heohrafiia, 2 (43), 51–60.

Kostashhuk, I. I. (2017). Metodyka balnoi otsinky relihiino-turystychnykh obiektiv. Heohrafiia ta turyzm, 41, 12–21.

Kostashhuk, I. I. (2011). Terytorialna orhanizatsiia relihiinoi sfery rehioniv Ukrainy. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I Vernadskogo. Geografiya. Geologiya, 24 (2-3), 137–143.

Kovalchuk, A. S. (2003). Geografiya religii v Ukrayini. Lviv: Lviv. nacz. un-t im. I. Franka, 308.

Kuchabskyi, O. G. (2000). Integralne religiino-geografichne raionuvannya Lvivskoi oblasti. Naukovi zapysky ternopilskogo pedagogichnogo universytetu im. Volodymyra Gnatyuka. Seriya: geografiya, 1, 80–85.

Liubitseva, O. O. (2009). Relihiina sytuatsiia v Ukraini ta yii rehionalni osoblyvosti. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 4, 28–32.

Keisuke, M. (2014). Geography of Religion in Japan: Religious Space, Landscape, and Behavior. New York: Springer, 199.

Rudenko, L. G. (Ed.) (2007). Nacionalnyi atlas Ukrayiny. Kyiv: DNVP «Kartografiya», 440.

Niemets, K. A., Niemets, L. M., Kliuchko, L. M. (2009). Prostorovi aspekty analizu relihiinoi sfery (na prykladi Kharkivskoi oblasti). Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii, 6 (1), 151–157.

Park, C. C. (1994). Sacred Worlds: an Introduction to. Geography and Religion. London: Routledge, 287.

Patiichuk, V. O. (1998). Terytorialna orhanizatsiia relihiinoi sfery administratyvnoi oblasti (na prykladi Volynskoi oblasti). Lutsk: Volynskyi derzhavnyi universytet imeni Lesi Ukrayinky, 202.

Pavlov, S. V., Mezencev, K. V., Lyubiceva, O. O. (1998). Geografiya religii. Kyiv: Artek, 504.

Rovenchak, I. I. (1997). Geokulturni rysy konfesiino-geografichnogo podilu Zakhidnogo regionu Ukrayiny (na prykladi UGKCz). Ekonomiko-, socialno- i ekologo-geografichni problemy zakhidnoukrainskogo prykordonnya. Lviv: LDU, 69–78.

Rudenko, L. G., Shevchenko, V. O. (1994). Karty dlya nezalezhnoi Ukrayiny. Visnyk geodeziyi ta kartografiyi, 1, 76–80.

Shevchenko, R. Iu. (2006). Heohrafo-topolohichne ta astronometrychne doslidzhennia kultovykh sporud Starodavnoho ta suchasnoho Kyieva. Kartohrafiia ta vyshcha shkola, 12, 113–126.

Shevchenko, R. Iu. (2006). Osoblyvosti proektuvannia i vykorystannia kart tserkov ta monastyriv m. Kyieva riznykh epokh. Visnyk KNU im. Tarasa Shevchenka. Ser. Heohrafiia, 53, 50–53.

Shevchenko, R. Iu. (2014). Prostorovi destynatsii sakralnoi arkhitektury m. Kyieva. Kyiv, 147.

Shevchuk, L. T. (1999). Sakralna geografiya. Lviv: Svit, 160.

Shukanov, P. V. (2012). Geograficheskie osobennosti globalizatsii i regionalizatsii mira. Regіon – 2012: strategіya optimal'nogo rozvitku. Kharkiv: KHNU іmenі V. N. Karazіna, 59–62.

Khristov, T. T. (2005). Religioznyy turizm. Moscow: Izdatel'skiy tsentr "Akademiya", 288.

Zastavnyi, F. D. (1994). Geografiya Ukrayiny. Lviv: Svit, 472.

Zuckerman, P. (2003). Invitation to the Sociology of Religion. New York: Routledge, 166.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2018.00725

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Ivan Kostaschuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2461-4262 (Online), ISSN 2461-4254 (Print)