Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Vadym Kovalenko, Olga Chernova, Valerii Kotok, Sergey Zhykovin, Ihor Kovalenko, Denis Kondratyev, Viktor Ved, Volodymyr Verbitskiy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2461-4262 (Online), ISSN 2461-4254 (Print)