No 1 (2017)

Table of Contents

Material Science

Nikolai Kobasko
PDF
3-12
Andrii Shkop, Musii Tseitlin, Oleksіi Shestopalov, Valentina Raiko
PDF
13-20

Mechanical Engineering

Hadi Amineh, Nataliya Kosach
PDF
21-29

Chemical Engineering

Oksana Yegorova
PDF
30-37

Energy Science

Denys Kukhtar
PDF
38-44

Computer Sciences and Mathematics

Petro Venherskyi
PDF
45-52
Nikolay Poluyanenko
PDF
53-60
Grigoriy Zrazhevsky, Vera Zrazhevska
PDF
61-68