No 2 (2017)

Table of Contents

Computer Sciences and Mathematics

Ganna Verovkina
PDF
3-8
Iryna Svyatovets
PDF
9-15
Anna Danylchenko, Svetlana Kravchenko
PDF
16-23
Musbah Zaid Enweiji, Taras Lehinevych, Аndrey Glybovets
PDF
24-33

Mechanical Engineering

Obbozzhon Kuldashev, Ibrohimzhon Tojiboev
PDF
34-39
Iryna Shvedchykova, Julia Romanchenko, Inna Nikitchenko
PDF
40-46
Alexander Goloskokov, Mykhailo Brodskyi
PDF
47-54

Material Science

Nikolai Kobasko
PDF
55-62