No 6 (2017)

Table of Contents

Computer Science

Olena Slavinska, Vyacheslav Savenko, Lyudmila Bondarenko, Andrey Bubela
PDF
3-14
Yuliia Lymarenko, Dmitry Tatievskyi
PDF
15-26
Ruslan Kapitan, Tymofii Veretilnyk, Vladyslav Demyanenko
PDF
27-34

Engineering

Volodymyr Blintsov, Sergiy Hrynchak
PDF
35-41
Olga Neklesa, Yvgennia Yarantseva, Yevgen Pyvovarov, Olga Grinchenko
PDF
42-47

Material Science

Nikolai Kobasko, Bozidar Liscic
PDF
48-56
Yevgen Dzhur, Alexander Kalinin, Maryna Grekova, Michael Guchenkov
PDF
56-61

Energy

Anastasia Asmankina, Sergiy Korolevsky, Marina Loriia, Oleksiy Tselishchev, Andriy Zhydkov
PDF
62-68