No 2 (2018)

Table of Contents

Chemical Engineering

Andrew Masikevych, Mikhail Kolotylo, Valery Yaremchuk, Yurij Masikevych, Valentyn Myslytsky, Ivan Burdeniuk, Konstantin Dombrovskyi
PDF
3-11

Computer Science

Svitlana Popereshnyak, Anastasia Vecherkovskaya
PDF
12-20

Engineering

Oleksandr Cherevko, Valeriy Mykhaylov, Aleksey Zagorulko, Andrii Zahorulko
PDF
21-27
Alla Bezpalova, Vladimir Lebedev, Yuri Morozov
PDF
28-39
Dmitry Tatievskyi
PDF
40-51

Fundamental and applied physics

Vladyslav Shlykov
PDF
52-62

Material Science

Nikolai Kobasko, Anatolii Moskalenko, Volodymyr Dobryvechir
PDF
63-71

Mathematics

Konstantin Ludanov
PDF
72-78