Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Yuri Bazhora, Sergii Chetverikov, Viacheslav Onyshchenko, Mykhailo Chetverikov, Valeriia Chetverikova-Ovchynnyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5679 (Online), ISSN 2504-5660 (Print)