CLINICAL SPECIFICITY OF ADAPTATION DISORDERS IN STUDENTS

Maksim Khaustov

Abstract


Aim: To study the clinical features of the adaptation disorders state of medical students.

Material and methods of research: To solve the aim, following the principles of bioethics and deontology, a comprehensive clinical-anamnestic, clinical-psychopathological and psychodiagnostic examination of 412 students of both sexes (216 women and 196 men), Kharkiv National Medical University, average age 18.0±2.0 years. Among the surveyed 215 students of eastern Ukraine; 87 students – residents of Luhansk and Donetsk regions, enrolled in KhNMU to the beginning of the ATO and 110 students – migrants from the ATO zone.

Research methods: clinical, psychopathological, psychodiagnostic, statistical.

Results As shown by the results of the study, 27.0±1.7 % of students from eastern Ukraine, 36.4±1.9 % of students from residents of Luhansk and Donetsk regions who entered KhNMU for the beginning of the ATO and 92.2±3.1 % of students are migrants disadaptive states detected from the ATO zone.

In the course of the work, it was established that disadaptive states of medical students manifest anxiety and depressive disorders. Depressive disorders were characterized by a lowered background of mood, affect of anguish and expectation of unhappiness, psychomotor inhibition, fixation on negative events, depressive self-assessment, reduction of the level of impulses, the presence of moderate and severe depressive episodes on the Hamilton depression scale

Anxiety disorders were characterized by the dominance of the general anxious mood background with a sense of internal tension, anxiety with inability to relax, irritability, aptitude for affinity reactions, hyperesthesia, internal stress, violation of the sleep-wake cycle, presence of moderate and severe anxiety episodes on the Hamilton depression scale, high level of reactive anxiety and personal anxiety on the Spielberger-Khanin scale and excessive nervous and mental voltage on the Nemchin scale.

Conclusions.

Migrant students show a higher level of adaptation disorders, compared to students who enrolled in KhNMU at the beginning of the ATO, in 27.0±1.7 % of the examined I groups, 36.4±1.9 % of the examined II and 92.2±3.1 % III group revealed disadaptive states

The clinical picture of disadaptive states of presentation is a combination of anxiety and depressive symptoms with a predominance of moderate and severe anxiety and depressive episodes, high levels of reactive anxiety and personal anxiety and excessive psychological stress.


Keywords


medical students; disadaptation states; anxiety; depression; psychological stress; asthenia

Full Text:

PDF

References


Malakhov, P. S., Asieieva, Yu. O., Kharitonova, A. S. (2016). Problemnist adaptatsii studentiv-medykiv. Medychna psykholohiia, 2, 3–5.

Korniienko, O. V. (2015). Indyvidualno-typolohichnyi (introvertovanyi) ta faktornyi analizy psykhosomatychnoho zdorovia studentok-divchat Kyivskoho natsionalnoho universtytetu imeni Tarasa Shevchenka. Humanitarnyi visnyk DVNZ "Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody", 35, 144–151.

Chaban, O. S., Khaustova, O. O., Trachuk, L. Ye. (2016). Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti navchannia studentiv za spetsialnistiu «Medychna psykholohiia». Medychna psykholohiia, 11 (1), 3–8.

Kovalenko, M. V. (2014). Strukturnyi analiz perfektsionizmu ustudentiv vyshchykh navchalnykh medychnykh zakladiv. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 22 (3 (80)), 65–68.

Aimedov, K. V., Strelbytska, S. M. (2014). Profesiina mobilnist maibutnikh fakhivtsiv u protsesi navchannia u VNZ: kompetentnisnyi pidkhid. Naukovo-metodychnyi zhurnal «Naukovi pratsi». Seriia: pedahohika, 251 (239), 49–52.

Pshuk, N. H., Slobodianiuk, D. P. (2015). Rol psykhosotsialnykh chynnykiv v genezi sotsialnoi dezadaptatsii u studentskoi molodi. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 23 (2 (83)), 86–91.

Iureva, L. N. (2017). Krizisi professyonalnoi deiatelnosty vracha i puti ikh preodolenyia. Zdorovia Ukrainy, 2 (41), 23–24.

Herasymenko, L. O. (2018). Psykhosotsialna dezadaptatsiia (suchasni kontseptualni .modeli). Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 26 (1 (94)), 62–65.

V`iun, V. V. (2017). Pryntsypy ta alhorytmy psykhoterapevtychnoi korektsii rozladiv adaptatsii u likariv interniv. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 25 (3 (92)), 26–28.

Leshchyna, I. V. (2011). Skryninhova diahnostyka nepsykhotychnykh psykhichnykh rozladiv u studentiv-medykiv. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 1 (2), 131–135.

Kiosieva, O. V. (2016). Psykhopatolohycheskaia kharakterystyka emotsyonalnoi sferi u studentov mladshykh kursov. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 24 (1 (86)), 60–63.

Kozhyna, H. M., Markova, M. V., Grinevich, E. G., Zelens'ka, K. O. (2011). K probleme adaptatsyonnoho syndroma studentov mladshykh kursov VUZov III–IV urovnei akkredytatsyy. Arkhiv psykhitrii, 17 (4 (67)), 32–35.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5679.2019.00850

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Maksim Khaustov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5679 (Online), ISSN 2504-5660 (Print)