METHOD OF STIMULATION OF PHARMACY WORKERS INVOLVED IN THE GOVERNMENT PROGRAM “AVAILABLE MEDICINES”

Svitlana Moroz, Alla Nemchenko, Maryna Podgaina, Olena Vynnyk, Diana Zoidze

Abstract


The aim is to study the current state of the organization of work in pharmacies under the government program “Available medicines” and to create proposals for the improvement of material incentives to increase the motivation of workers of such pharmacies.

Materials and methods. The research used the general methods of scientific knowledge: analysis and synthesis, analogy and comparison; method of questioning to determine the actual state and opinions of specialists on the organization of work in the conditions of pharmacy participation in the program "Available medicines".

Results and discussion. In the course of the study, the problem of lack of incentives and motivation for the work of pharmacy workers under the Government program "Available medicines" has been highlighted. According to the results of the survey of specialists of three different forms of pharmacy’ ownership, participating in the program of reimbursement of the cost of drugs, it was found that the volume and intensity of work of workers has significantly increased, and wages have remained at the same level. The number of operations performed by employees in such pharmacies has considerably increased, which is related to the registration and maintenance of recipes under the program "Available medicines". The questionnaire survey has showed that the best option for optimizing the organization of remuneration in the prevailing conditions would be to pay extra for work (overpays). It was found that the number of recipes taken by one pharmacist per day varies considerably in different pharmacies, and there are also differences in the duration of the work of pharmacies under the reimbursement program during the month. To increase the motivation of pharmacists to work in the prevailing conditions, the method of calculating the additional payment for work in the conditions of the program "Available medicines" for each chemist's worker is offered individually in accordance with the post based on a formula that takes into account the intensity of labor using the intensity coefficient and the percentage of the additional payment.

Conclusions. The conducted researches have shown that the increased intensity of labor, which takes place in pharmacies working under the program "Available medicines", is the basis for the calculation of additional payments. The application of the system of material stimulation of the work of pharmacists based on the proposed methodology will allow compensating additional labor of specialists, taking into account the intensity of their work.


Keywords


salary; pharmacy workers; organization of work in pharmacies; government program "Available medicines"; material incentives; overpay (additional payment)

Full Text:

PDF

References


Gorbunova, K. (2018). Pershyi rik prohramy «Dostupni liky»: rezultaty i perspektyvy [The first year of the «Available medicines» program: results and prospects]. Pharmacy Weekly, 14 (1185). Available at: https://www.apteka.ua/article/452916

Dostupni liky: problemy ta perspektyvy [Available medications: challenges and perspectives]. Available at: http://pharmacy.kiev.ua/novyny/Dostupni_liky_problemy_ta_perspektyvy.html

Halii L. V. Do pytannia normuvannia pratsi spetsialistiv farmatsii [On the issue of regulation of labor specialist pharmacy]. Available at: http://www.rusnauka.com/PNR_2006/Economics/5_galiy.doc.htm

Halii, L. V. (2007). Teoretychni zasady pobudovy systemy orhanizatsii pratsi spetsialistiv farmatsii [The theoretical basis for building system of labor specialist pharmacy]. News of pharmacy, 1 (49), 59–63.

Tolochko, V. M., Muzyka, T. F., Zarichkova, M. V., Dolzhnikova, O. M. (2015). Analiz zakonodavcho-normatyvnoho rehuliuvannia systemy sotsialnoho zakhystu pratsivnykiv aptechnykh zakladiv Ukrainy [Analysis of legislative and normative regulation of the system of social protection of workers of pharmacy establishments of Ukraine]. Social Pharmacy in Health Care, 1 (1), 12–17.

Val, E. V. (2010). Oplata, motivy i stimuly truda na farmatsevticheskom predpriyatii [Payment, motives and labor incentives in a pharmaceutical enterprise]. Ekonomicheskiy vestnik farmatsii [Economic Journal of Pharmacy], 8, 76–82.

Grishin, A. V., Luzyanini, E. S. (2010). Analiz effektivnosti primineniya pooschreniy dlya trudovoy motivatsii spetsialistov aptechnogo predpriyatiya [Efficacy of nonfinancial incentives application for job motivation in pharmacy workers]. Bulletin of Siberian medicine, 1, 119–124.

Gorbunova, K. (2013). Pytannia normuvannia robochoho chasu pratsivnykiv aptek [Questions of the standardization of working time of pharmacists]. Pharmacy Weekly, 28 (899). Available at: https://www.apteka.ua/article/242919

Prykhodko, О. (2017). Uriadova prohrama «Dostupni liky» yak element medychnoi reformy [Government program "Available medicines" as an element of medical reform]. Pharmacy Weekly, 22 (1093). Available at: https://www.apteka.ua/article/413569

Pidturkin, D. (2017). Prohrama «Dostupni liky» – khodinnia po hrabliakh [The program "Available medicines" – walking on rabbles]. Available at: https://racurs.ua/ua/1639-hodinnya-po-grablyah-pidsumky-chotyroh-misyaciv-realizaciyi-programy-dostupni-liky.html

Lisovskiy, P. (2015). Sistemy oplaty: kazhdomu – po trudu [Payment systems: for everyone – by work]. Pharmaceutical review, 11 (162), 22–30.

Prikhodko, E. (2009). Evropeyskiy opyt aptechnogo dela [European pharmacy experience]. Pharmacy Weekly, 3 (674). Available at: https://www.apteka.ua/article/7702

Kharchenko, T. M. (2010). Materialne stymuliuvannia personalu yak skladova rozvytku pidpryiemstv [Material incentives for staff as a component of enterprise development]. Bulletin of the Khmelnytsky National University, 3 (3), 129–131.

Derevianko, S. I. (2015). Materialne stymuliuvannia pratsi yak osnovnyi element motyvatsii robitnykiv [Material stimulation of labor as the main element of the motivation of workers]. First Independent Scientific Herald, 3, 120–126.

Shatalova, T. N., Elenvarenko, A. A. (2007). Faktor motivatsii v strukture ekonomicheskogo mekhanizma organizatsii truda [Motivation factor in the structure of the economic mechanism of labor organization]. Bulletin of OGU, 8, 77–84.

Synko, N. (2013). Oplata pratsi: nadbavky i doplaty [Remuneration and supplements]. Visnyk podatkovoi sluzhby Ukrainy [Bulletin of the Tax Service of Ukraine], 47 (571), 33.

Zabashtanskyi, M., Syrbu, I. (2016). Kontseptualni zasady stymuliuvannia pratsi personalu pidpryiemstva [Conceptual aspects of enterprise´s personnel labor encouragement]. Problems and prospects of economy and management, 1 (5), 45–51.

Semenov, H. A., Semenov, A. H., Yaroshenska, O. V. (2014). Osoblyvosti orhanizatsii oplaty pratsi na pidpryiemstvakh v suchasnykh umovakh [Features of the organization of labor remuneration in enterprises in modern conditions]. Bulletin of Economic Science of Ukraine, 3 (27), 100–104.

Kuzovenkova, N. V. (2015). Normuvannia pratsi yak faktor pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Rationing labor as a factor in increasing the competitiveness of the enterprise]. Bulletin of the Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko, 10, 294–298.

Krainii, V. O. (2014). Vdoskonalennia systemy normuvannia pratsi v suchasnykh umovakh [Improving the system of regulation of labor in modern conditions]. Global and national problems of the economy, 1, 92–96.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5679.2019.00903

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Svitlana Moroz, Alla Nemchenko, Maryna Podgaina, Olena Vynnyk, Diana Zoidze

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5679 (Online), ISSN 2504-5660 (Print)