INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF USE OF POLYCOMPONENT ACIDIFIERS IN THE TECHNOLOGY OF RYE- WHEAT BREAD

Tatyana Sylchuk, Olena Bilyk, Volodymyr Kovbasa, Vira Zuiko

Abstract


The polycomponent acidifiers “Optimal 1” and “Optimal 2” were elaborated at the National University of food technologies (Kyiv city, Ukraine) for intensifying the technology of rye-wheat bread and prolongation of its freshness.

The composition of acidifiers includes the enzymatic preparations (EP) Glusim 10000 Mono (glucose oxidase) that favors the improvement of structural-mechanical properties of dough, EP Pentopan 500 BG (mixture of pentosanase and hemilcellulase) that favors the modification of non-starched polysaccharides and provides elastic crumb. 

For providing the proper dough acidity and intensification of the process of dough fermentation, the acidifier composition is added with citeric acid and dry milk serum (DMS), and for improving organoleptic parameters – with rye fermented malt (RFM).

For increasing dough water-absorbing ability and keeping products’ freshness in the process of storage, guar gum is added.

The optimal dosage of PCA “Optimal 1” and “Optimal 2” in the recipe of rye-wheat bread is 2 % to the flour mass.

There are considered technological aspects of acidifiers use. There are considered processes, connected with stalling, loss of organoleptic and physical-chemical parameters of the bread quality at storage. The positive effect of acidifiers on the parameters of crumbling and swelling of bread crumb at the accelerated technology of its preparation. It was established, that the use of acidifiers favors the deceleration of rye-wheat bread staling. There was obtained the positive influence of acidifiers on preserving smell and taste of ready products. The obtained results prove the expedience of using the elaborated polycomponent acidifiers “Optimal 1” and “Optimal 2” in the technology of rye-wheat bread at its accelerated preparation. The use of the elaborated acidifiers favors the shortening of the technological process of rye-wheat bread production in 2,5-3 times and provide freshness, taste and smell preservation in ready products. 


Keywords


acidifier; rye-wheat bread; staling; starch retrogradation; food additives; crumbling; organic acids; free and bound moisture

Full Text:

PDF

References


Sokolov, A. I. (2012). Ryinok khleba i khlebobulochnyih izdeliy Ukrainyi. Produktyi i ingredientyi, 8, 34–36.

Gromtsev, S. A., Gromtsev, A. S., Chervyakov, O. M. (2013). Osobennosti proizvodstva rzhano-pshenichnogo khleba v polevyh usloviyah. Nauchnyiy zhurnal NIIU ITMO, 3. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-proizvodstva-rzhano-pshenichnogo-hleba-v-polevyh-usloviyah

Anderson, K. (2011). Low protein, high dockage and FM, low wheat price. Southwest Farm Press. Available at: http://www.southwestfarmpress.com/grains/low-protein-high-dockage-and-fm-low-wheat-price

Kulinich, V., Sylchuk, T., Drobot, V., Tsirulnikova, V. (2016). Pat. No. 112908 UA. The complex acidulant “Optimal-1”. MPK A21D 8/02. No. a201501348; declareted: 18.02.2015; published: 10.11.2016, Bul. No. 21.

Kulinich, V., Sylchuk, T., Drobot, V., Tsirulnikova, V. (2016). Pat. 112367 UA. The complex acidulant “Optimal-2”. No. MPK A21D 2/08, A21D 8/04. No. a201501344; declareted: 18.02.2015; published: 25.08.2016, Bul. No. 16.

Pashhenko, L. P., Zharkova, I. M. (2014). Tekhnolohyia khlebopekarnogo proizvodstva. Saint Petersburg: Lan, 672.

Gatapova, N. Ts., Koliuh, A. N., Orlova, N. V., Orlov, A. Yu. (2014). Osnovyi teorii i tehniki fizicheskogo modelirovaniya i eksperimenta. Tambov, 77.

Lebedenko, T. E., Pshenyshniuk, H. F., Sokolova, N. Iu. (2014). Tekhnolohiia khlibopekarskoho vyrobnytstva. Odessa: Osvita Ukrainy, 392.

Drobot, V. I. (Ed.) (2015). Tekhnokhimichnyi kontrol syrovyny ta khlibobulochnykh i makaronnykh vyrobiv. Kyiv: Kondor-Vydavnytstvo, 972.

Reuben, B., Coultate, T. (2009). On the rise. Chemistry World, 10, 54–57.

Bortnichuk, O. V., Gavrysh, A. V., Nyemirich, O. V., Docenko, V. F. (2015). Innovaciyni pidkhody v tekhnologii khlibobulochnikh vyrobiv z sukhoyu molochnoyu syrovatkoyu. Kharchova nauka i tekhnologiya, 2 (31), 97–102.

Palyvoda, S. D. (2010). Udoskonalennya tekhnologiyi makaronnykh ta khlibnykh vyrobiv vykorystannyam kharchovykh dobavok strukturoutvoryuvalnoi dii. NUKHT. Kyiv, 21.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2017.00433

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Tatyana Sylchuk, Olena Bilyk, Volodymyr Kovbasa, Vira Zuiko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5695 (Online), ISSN 2504-5687 (Print)