CYTOGENETIC EVALUATION OF THE DRINKING WATER TOXICITY

Maya Vergolyas

Abstract


There was considered the use of biotesting for the assessment of the quality of drinking water from the different water supply sources (artesian, packaged and water-pipe one). The method consists in determination of the toxicants action on the specially selected organisms in the standard conditions with registration of changes at behavior, physiological, cellular and subcellular level using hematological indices of fish, frogs, rats and the lymphocyte cultures of the peripheral human blood.  Physical-chemical methods determine only the presence and number of chemical elements in the tested water samples because of the very large number of possible combinations of chemical compounds in water solutions (more than 75 million combinations), including behavior of anthropogenic compounds and the natural vulnerability of the water ecosystems to the combined effects from its toxic influence.

As the optimal set of determination of the some structural and functional changes of cell genome as the result of the toxic influence of combination of the chemical compounds in the water solutions was offered the micronuclear test and leukocytic formula of the fish, frog and rat blood as biomarker. The reaction of fish, frog, rat test-organisms on the toxic irritation is presented in the change of qualitative content of the cells of peripheral blood. There were demonstrated the prospects of the use of hematological indices of the following test-organisms: Danio rerio fishes, Xenopus clawed frogs, Wistar rats and also the lymphocytes cultures of the human peripheral blood. The special attention was paid to the assessment of the risk for human health of the toxic substances in drinking water, genotoxicity and cytotoxicity that are revealed using hematological indices of animal cells.  The universality of cellular organization opens the wide possibilities for toxicological studies using peripheral blood of the different groups of animals (fish, frogs, rats), human lymphocyte cultures and allow assume the following possibility of extrapolation of the received results on human organism


Keywords


cytotoxicity; genotoxicity; micronuclear test; leukocytic blood formula; drinking water

Full Text:

PDF TABLES

References


Arkhipchuk, V. V., Goncharuk, V. V. (2004). Problemy kachestva pit'evyh butylirovannyh vod. Himija i tehnologija vody, 26 (4), 403–414.

Goncharuk, V. V., Vergolуas, M. R. (2012). Pat. 97199 МРК: G01N 33/18. Sposib pidgotovky biologichnogo ob'jekta dlja vyznachennja toksychnosti vody. a201012982; zajavl. 01.11.2010; opubl. 10.01.2012; bjul. № 1.

Boltina, I. V., Vergolуas, M. R., Povjakelj, L. I., Zlacjkyj, I. A., Zavaljna, V. V., Kovalenko, O. V., Makarov, O. O., Zajecj, Je. R., Semenova, A. Ju. (2012). Materialy IX zj'ida ukrajinskogo tovarystva genetykiv selekcioneriv im. M. I. Vavylova. Kyiv: LOGOS, 4, 249–250.

Albertini, R. J., Anderson, D., Douglas, G. R., Hagmar, L., Hemminki, K., Merlo, F. et. al (2000). IPCS guidelines for the monitoring of genotoxic effects of carcinogens in humans. Mutation Research/Reviews in Mutation Research, 463 (2), 111–172. doi: 10.1016/s1383-5742(00)00049-1

Pavanello, S., Clonfero, E. (2000). Biological indicators of genotoxic risk and metabolic polymorphisms. Mutation Research/Reviews in Mutation Research, 463 (3), 285–308. doi: 10.1016/s1383-5742(00)00051-x

Goncharuk, V. V., Vergolуas, M. R. (2013). DSTU 7387:2013. Jakistj vody. Metod vyznachennja cyto- ta ghenotoksychnosti vody i vodnykh rozchyniv na klitynakh krovi prisnovodnoji ryby Danio rerio (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan).

Vergolyas, M. R., Lutsenko, T. V., Goncharuk, V. V. (2013). Cytotoxic effect of chlorophenols on cells of the root meristem of welsh onion (Allium fistulosum L.) seeds. Cytology and Genetics, 47 (1), 34–38. doi: 10.3103/s0095452713010118

Boltina, I. V. (2008). A. s. (Svidoctvo pro derzhavnu rejestraciju prav avtora na tvir) Modyfikacija metodu vyvchennja mutagennoi' aktyvnosti rechovyn (metafaznogo analizu aberacij hromosomv kul'turi limfocytiv peryferychnoi' krovi ljudyny) in vitro z metabolichnoju aktyvacijeju. № 23794; zajav. 21.12.2007; opubl. 05.03.2008.

Trakhtenbergh, Y. M., Tymofyevskaja, L. A., Kvjatkovskaja, Y. Ja. (1987). Metody yzuchenyja khronycheskogho dejstvyja khymycheskykh y byologhycheskykh zaghrjaznytelej. Riga: Zynatys, 172.

Derzhavni sanitarni normy ta pravyla. Ghighijenichni vymoghy do vody pytnoji, pryznachenoji dlja spozhyvannja ljudynoju (DSanPiN 2.2.4-171-10).

Balakhovskyj, Y. S.; Menjshykov, V. V. (Ed.) (1982). Rukovodstvo po klynycheskoj laboratornoj dyaghnostyke. Moscow: Medycyna, 235.

Antomonov, M. Ju. (2006). Matematycheskaja obrabotka y analyz medyko-byologhycheskykh dannykh. Kyiv: FMD, 558.

Goncharuk, V. V., Vergoljas, M. R., Boltyna, Y. V. (2013). Yssledovanye mutagennosty y genotoksychnosty pyt'evoj vodyy. Hymyja y tehnologyja vodyy, 35 (5), 426–435.

Fiskesjö, G. (2008). The Allium test as a standard in environmental monitoring. Hereditas, 102 (1), 99–112. doi: 10.1111/j.1601-5223.1985.tb00471.x

Goncharuk, V. V., Vergoljas, M. R. (2014). Toksycheskoe vlyjanye bakteryj Escherichia coli v zavysymosty ot yh soderzhanyja v vode na test-organyzmyy. Hymyja y tehnologyja vodyy, 36 (1), 83–91.

Goncharuk, V. V., Boltina, I. V., Vergolyas, M. R. (2011). Pat. 93964 МPК: G01N 33/18. Sposib vyznachennja mutagennoi' aktyvnosti pytnoi' vody i kul'tural'ne seredovyshhe dlja jogo realizacii'. a201000606; zajavl. 22.01.2010; jpubl. 25.03.2011; Bjul. № 6.

Ghoncharuk, V. V., Vergolyas, M. R., Boltina, I. V. (2011). Pat. 95717 MPK G 01 33/18. Sposib vyznachennja genotoksychnosti vodnogo seredovyshha. a201004569; zajavl. 19.04.2010; opubl. 25.08.2011.; Bjul. № 16.

Inoue, A., Yokomori, K., Tanabe, H., Mizusawa, H., Sofuni, T., Hayashi, Y. et. al (1997). Extensive genetic heterogeneity in the neuroblastoma cell line NB(TU)1. International Journal of Cance, 76 (6), 1070–1077. doi: 10.1002/(sici)1097-0215(19970917)72:6<1070::aid-ijc23>3.0.co;2-7

Arhipchuk, V. V., Goncharuk, V. V. (2001). Biotestirovanie kachestva vody na kletochnom urovne. Himija i tehnologija vody, 23 (5), 531–544.

Postel, S. (1987). State of the world. New York: W.W. Norton, 169–173.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2016.00054

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Maya Vergolyas

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5695 (Online), ISSN 2504-5687 (Print)