DEVELOPMENT OF RECIPES AND ESTIMATION OF THE NUTRIENT COMPOSITION OF CARDIO-PROTECTIVE FRESH-MIXES

Nadya Dzyuba, Liubov Telezhenko, Maryana Kashkano, Svitlana Vikul, Olesia Priss, Valentina Zhukova, Lyidmila Kiurcheva, Nona Gaprindashvili

Abstract


The aim of the work is the development of recipes of fresh-mixes with the balanced potassium-protein composition and expressed cardio- and protective properties.

For creating recipes of cardio-protective fresh mixes, there was used linear programming in MS Excel redactor. The target function was the balanced P-protein composition.

The potassium content was 148-190 g for 100 g of the ready beverage that covers in average 6-8 % of the daily potassium need in patients with cardio-vascular diseases. At the expanse of introducing glutin, beverages contain oxylizin and oxyproline in concentration 0,15…0,2 %. The energetic value of developed fresh-mixes was 58,8-64,6 kcal.

There was determined biological activity of developed beverages by the index of non-enzymatic oxidation of NAD·Н2 to NAD. At the development of beverages, there was fixed the effect of synergism at the expanse of introducing the spicy-aromatic raw material – turmeric and the protein one – glutin.

ALST test, based on changing microbiological and sensory indices at storage, demonstrated the optimal storage term 5 days at the temperature (5±1) °С in a hermetic package.

Fresh-mixes, enriched with potassium and easily assimilated protein were developed for the first time. They can not only satisfy needs in these nutrients but favor production of own protein of the connective tissue, for keeping the healthy condition of the cardiac muscle. 


Keywords


immune-stimulating beverage; mathematical modeling; biological activity; complex quality estimation

Full Text:

PDF

References


Cherevach, E. Y., Tenkovskaya, L. A. (2015). Razrabotka tekhnolohy funktsyonalnіkh napytkov na molonoi sіvrotke s rastytelnіmy еkstrektamy. Food Processing: Techniques and Technology, 39 (4), 99–105.

Arseneva, T. P., Borzdaia, E. V., Stryzhneva, O. N. (2015). Razrabotka pyvopodobnoho napytka na osnove permeata molochnoi sіvorotky. Nauchnіi zhurnal NYU YTMO. Seryia «Protsessі y apparatі pyshchevіkh proyzvodstv», 3, 136–141.

Pavliuk, R. Yu., Poharskaia, V. V., Abramova, T. S., Berestovaia, A. A., Loseva, S. M. (2014). Development of functional health nanodrinks based on milk whey. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (10 (72)), 59–64. doi:10.15587/1729-4061.2014.31592

Ustenko, I. A. (2015). Application of swot analysis in the development and promotion of enriched drinks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (10 (74)), 25–31. doi: 10.15587/1729-4061.2015.39762

Prykhodko, Yu. V., Palahyna, M. V., Cherkasova, S. A. (2007). Razrabotka tekhnologii kislomolochnykh funktsional'nykh napitkov, obogashchennykh rybnym belkovym kontsentratom. Izvestyia vuzov. Pyshchevaia tekhnolohyia, 3, 73–75.

Averianova, N. D., Tsymbyzova, M. E. (2008). Byoproduktі na osnove hidrobiontov i ikh funktsionalnaia znachimost. Vesnyk AHTU, 3 (44), 115–119.

Kushnir, N. A. (2015). Vyznachennia zbalansovanosti aminokyslotnoho skladu kolahenovoho preparatu. Prohresyvni tekhnika ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv restorannoho hospodarstva i torhivli, 1 (21), 458–468.

Dzyuba, N., Bilenka, I., Palvashova, A., Zemlyakova, E. (2017). Study into collagen hydrolyzate applicability as a structure forming agent. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (11 (89)), 10–17. doi: 10.15587/1729-4061.2017.110498

Serdechno-sosudistye zabolevaniya (2015). Informatsyonnii biuleten VOZ, No. 317. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/ru/

Golubtsova, Y. V. (2017). Physical and chemical indicators and merchandasing assessment of wild strawberry, gooseberry, cherry, raspberry, banana, wild rose and kiwi. Foods and Raw Materials, 5 (1), 154–164. doi: 10.21179/2308-4057-2017-1-154-164

Ivanov, S. V., Hrek, E. V., Krasulia, E. A. (2014). Modelyrovanye v tekhnolohy sіvorotochnіkh napytkov s povіshennoi viazkovstiu. Tekhnika i tekhnolohyia pyshchevіkh proyzvodstv, 3, 39–46.

Grek, E. B., Krasulya, E. A. (2015). The behavior prediction of raw material systems in the technology of whey beverages. Foods and Raw Materials, 3 (1), 21–26. doi: 10.12737/11233

Dzyuba, N. A., Valevskaya, L. A. (2017). Kompleksnaya otsenka kachestva kyslorodnoho kokteilya «Hlotok zdorovya». The scientific heritage, 9 (9), 1, 96–107.

Telezhenko, L. M., Dzyuba, N. A., Kashkano, M. A., Valevskaya, L. O. (2016). Osnovy naukovykh doslidzhen. Kherson: Hrin D.S., 192.

Telezhenko, L. N., Kashkano, M. A. (2014). Kompleksnaya otsenka kachestva polykomponentnikh krupianikh zapekanok. Izvestyia visshykh uchebnikh zavedenyi. Pyshchevaia tekhnolohyia, 1 (337), 101–104.

Dzyuba, N. A., Valevskaya, L. A. (2017). Comprehensive quality assessment composition functional flour products. European Journal of Technical and Natural Sciences, 3, 32–40. doi: 10.20534/ejtns-17-3-32-40

Khomych, H. P., Vikul, S. I., Kapreliants, L. V., Osypova, L. A., Lozovska, T. S. (2015). Pat. No. 107506 UA. Sposib vyznachennia biolohichnoi aktyvnosti obiektiv pryrodnoho pokhodzhennia. MPK G 01N 33/00 (2015.01). No. a201302626; declareted: 04.03.2013; published: 12.01.2015, Bul. No. 1.

Vykul, S. I. (2012). Byolohycheskaya aktyvnost rastytelnoho siria- inhredyenta pyshchevikh produktov. Kharchova nauka i tekhnolohiia, 4 (21), 40–44.

Panyn, L. E. (1983) Byokhymycheskye mekhanyzmi stressa. Novosibirsk: Nauka, 216.

Khalmuratov, A. H., Totskyi, V. N., Chahovets, R. V. (1982). Membrannii transport kofermentnikh vytamynov i kofermentov. Kyiv: Naukova dumka, 280.

Dzyuba, N. A., Oliiynik, M. I., Bezzodina, A. R. (2017). ASLT-Test – Methods for determining shelf-life of high-protein desserts. Science and society. Hamilton: Accent Graphics Communications and Publishing, 15–20.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2018.00548

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Nadya Dzyuba, Liubov Telezhenko, Maryana Kashkano, Svitlana Vikul, Olesia Priss, Valentina Zhukova, Lyidmila Kiurcheva, Nona Gaprindashvili

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5695 (Online), ISSN 2504-5687 (Print)