ENTOPARASITES ENCOUNTERED IN SOME FRUIT TREES (Region of South Albania)

Lavdi Hasani

Abstract


The following work deals with the problems of infections of a variety of fruit trees plants met in the Southern Region of Albania. In the analysis one of the most specific groups of plant-entomologists has been obtained, that of the U / Order Coccidia Class Insecta. These insects represent a specific set of pests that feed on plant lymphoma through a highly developed oral drip type suppressor. In this way they not only mechanically damage the plant but also convey it to many viral illnesses in the lymph, leading it to complete degradation. They are so closely related to the plant that, most of them, even wintering (one of the most delicate periods for plant survival itself) passes like parasites on them. Through this work, it is shown which of these entomophytes have met in this plant group in the region concerned? Which of the plant species analyzed is found most frequented by this group of pests and what is the spread of this contamination in both variety and percentage; also by analyzing the distribution of plant species encountered, at different altitudes over sea level? The paper contains, figuratively, a series of morpho-determining features of the representatives cited in this paper.

Given that this plant group is one of the main sources of vitamins for vegetarian foods for mankind, this work itself takes on importance and practical value.


Keywords


fruit trees plants; parasites; contamination; pests; varieties; spreads

Full Text:

PDF

References


Balashovski, A., Mesnil, L. (1935–1936). Les insektes. Nusibles auks kultivees Vol. I-II. Paris.

Baçi, M. (1954). Dëmtuesit kryesor të kulturave të arave e atyre frutorë. Tiranë.

Borhksenius, N. S. (1949). Fauna SSSR. Nasjekomij e hobotni. Vol. VII Pogotr. çjervjeçij i shçitovki (koksoidea) sjemjejstvo muçnistije çjervjeçi (Pseudokoksidae). Moscow, 384.

Hasani, N. L. (1997). Koksidet. Tiranë.

Illjustrirovanij spravoçnik po vreditjeljam i boljeznjam vnjeshn jevo karatina (1948). Minihsterstvo Sjellskovo Horjajstva SSSR, Otdjell po – Karantini Sjelskohozjajstbjennih Rastjenij, Çentralnaja Llaboratorija po Karantini Sjelskohozjajstbjennih Rastjenij. Mocow.

Grafton-Cardwell, B. (2002). Stages of the Cottony Cushion Scale (Icerya purchasi) and its Natural Enemy, the Vedalia Beetle (Rodolia cardinalis). University of California. doi: https://doi.org/10.3733/ucanr.8051

Borhksenius, N. S. (1957). Fauna SSSR. Nasjekomije hobotni. Vol. IX Pogotr. çjervjeçi i shçitovki (koksoidea) sjemjestvo podushjeçnshçi i llozhnoshçitovki (koksidae). Moscow.

Çiça, A. (1963). Kultura e kumbullës. Tiranë.

Çeloaliaj, Q. (1987). Speciet e breshkëzave të përhapura në agrume në zonën e Vlorës e Sarandës. Instituti i agrumeve dhe ullirit. Vlorë.

Gaxho, S. (1965). Kontribut në studimin e breshkëzës së kuqe të agrumeve. (Chrysomphalus dictyospermi Morg.) dhe mbi disa prova të luftimit të saj. BUSHT. Seria e Shkencave Natyrore No. 3. Tiranë.

Murra, X. (1960). Vëzhgime mbi breshkëzën e fikut (Ceroplastes rusci L.). BUSHT. Seria e Shkencave Natyrore No. 3. Tiranë.

Borol et, D. L. (1950). Përpunimi i breshkëzave. Lonon.

Borhksenius, N. S. (1950). Sbor i izuçienije çjervjeçov i shçitovok. Moscow.

Borhksenius, N. S. (1950). Çervjeçij i shçitovki SSSR (Koksoidea Opredjelitjeli po faunje SSSR, izdavajemije. Zoologiçjeskim institutom Akadjemii Nauk SSSR No. 32.1. Moscow.

Borhksenius, N. S. (1950). Çjervjeçi i shçitovki SSSR (koksoidea). Moscow.

Kosta, C. B. (1981). Radha e punës për përgatitjen e mikropreparateve entomologjike. London.

Borhksenius, N. S. (1964). Oprjedjelitjel nasjekomih evropjejskoi çasti SSSR. Vol. I. Moscow.

Borhksenius, N. S. (1949). Oprjedjelitjel çervjeçi i shçitovki (koksoidea). Erjevan.

Borhksenius, N. S. (1937). Oprjedjelitjel koksid (koksidae) vrjedjashçik kulturnim rastjenijam i ljesu. Vol. II. Moscow.

Borhksenius, N. S. (1973). Praktiçjeskij oprjedjelitjel koksid (Coccoidea) kulturnih rastjenij i ljesnih porod SSSR. Leningrad.

Rubcov, I. A. (1954). Vrjeditjeli citrusovih i ih jestjestvjenije vragi. Moscow.

Oprjedjelitjel nasjekomih evropjejskoj çasti SSSR. Vol. I. Nizshije, drjevnjekrilije, snjepolnim prjevrashçjenijem (1964). Akademija Nauk SSSR, Zoollogiçjeskij Institut. Mocow-Leningrad.

Oprjedjelitjel nsjekomih evropjejskoj çasti SSSR (1948). Akademija Nauk SSSR, Zoollogiçjeskij Institut. Moscow.

Arhangelskaja, A. D. (1974). Koksidi arjednjej Azii Tashkjent. Moscow.

Borhksenius, N. S. (1966). Katalog shçitovok (Diaspidoidea). Mirovoj fauni. Moscow-Leningrad.

Kaltani, T., Stani, A. (1973). Sëmundjet dhe dëmtuesit e ullirit, agrumeve, fiqve, kajsisë dhe nespullës. Tiranë.

Qafa, E. (1957). Eksperienca jonë në luftimin e dëmtuesëve kryesorë dhe mbrojtja e fiqve. Tiranë.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5695.2019.00840

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Lavdi Hasani

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5695 (Online), ISSN 2504-5687 (Print)