No 4 (2016)

Table of Contents

Food Science and Technology

Iryna Markovych, Maria Paska, Iryna Basarab
PDF
3-8
Volodymyr Atamanyuk, Iryna Huzova, Zoriana Gnativ, Boris Mykychak
PDF
9-13
Antonella Dorohovich, Viktoriya Dorohovich, Julya Kambulova
PDF
14-19
Dmytro Odarchenko, Oleksander Cherevko, Andrey Odarchenko, Nycolay Pogozhikh, Evgenia Sokolova
PDF
20-28
Grygoriy Deynychenko, Victoriya Gnitsevych, Tatiana Yudina, Iryna Nazarenko, Olena Vasylieva
PDF
29-36
Svitlana Popova, Alina Slashcheva, Radion Nykyforov, Yuri Korenets
PDF
37-44
Raisa Plotnikova, Nataliya Grynchenko, Pavlo Pyvovarov
PDF
45-48
Raisa Pavlyuk, Viktoriya Pogarska, Olga Yurieva, Lidia Skripka, Tatyana Abramova
PDF
49-56
Tatiana Belemets, Natalia Yushchenko, Alexei Lobok, Irina Radzievskaya, Tatiana Polonskaya
PDF
57-66