THE ESSENCE AND MAIN CHARACTERISTICS OF NATIONAL-PATRIOTIC UPBRINGING: THEORETICAL ASPECT

Elena Fedorenko

Abstract


The article contains the results of a study of the nature and main characteristics of the national-patriotic upbringing. The study was conducted by studying and analyzing the latest regulations and publications, related issues and identifying the nature of the main characteristics of the national-patriotic upbringing. The author of the article presents the results of scientific analysis, conclusions about the need to develop formation technologies of national-patriotic education of students at schools.
National-patriotic upbringing is a complex of personality traits and actual result, achieved by an individual or collective in the process of national-patriotic upbringing, manifested in the ability and willingness to be realized as an individual and collective in the service to the Motherland: learning the experience of cognitive activity by a student involves the formation of patriotic knowledge and ideas; mastering the experience of emotional and value relationships by a student means the formation of patriotic feelings, values, beliefs; mastering the student's practical experience is manifested in the implementation of patriotic knowledge and ideas, values and beliefs in patriotic behavior and activities.
The essence of national-patriotic upbringing, in our opinion, is the students' learning of the experience of cognitive activity, emotional-value relationships and effective practical experience, which are manifested in the ability and willingness to be realized as an individual and collective in the activity for the benefit of the Motherland.
The article can be recommended for publication in a specialized journal.

Keywords


upbringing; behavior; national and patriotic upbringing; national-patriotic behavior.

Full Text:

PDF

References


Stratehiya natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi na 2016–2020 roky: zatverdzheno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 213 zhovtnia 2015 r. No. 580/2015 (2015). Klasnyi kerivnyk, 30/31, 6–22.

Bekh, I. D. (2006). Vykhovannia osobystosti: Skhodzhennia do dukhovnosti. Kyiv: Lybid, 272.

Verbytska, P. V. (2009). Hromadianske vykhovannia uchnivskoi molodi: suchasni aspekty rozvytku. Kyiv: Heneza, 384.

Ihnatenko, P., Popluzhnyi, V., Kosarieva, N., Krytska, L. (1997). Vykhovannia hromadianyna: psykholoho-pedahohichnyi i narodoznavchyi aspekty. Kyiv: Instytut zmistu i metodiv navchannia, 252.

Rudenko, Yu., Rudenko, V. (1999). Ideolohiya patriotyzmu i derzhavotvorennia yak osnova dukhovnosti uchniv. Ridna shkola, 10, 8–10.

Chorna, K. (2008). Natsionalna ideia yak faktor stanovlennia patriotyzmu u ditei ta molodi. Shliakh osvity, 3, 5–11.

Shestopaliuk, O. V. (2008). Hromadianske vykhovannia maibutnikh uchyteliv: teoretychni i metodychni elementy. Vinnytsia: Vydavnytstvo «Konsol», 260.

Bules, V.T. (Ed.) (2004). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv: Irpin: VTF «Perun», 1440.

Shynkaruk, V. I. (Ed.) (1986). Filosofskyi slovnyk. Kyiv: Holov. red. URE, 800.

Kulchytskyi, V. Y. (2014). Filosofsko-svitohliadni peredumovy rozvytku patriotychnoho vykhovannia v Ukraini (istorychnyi aspekt). Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya pedahohika i sotsialna robota, 30, 76–78.

Voloshyna, N. M. (2010). Sotsialno-filosofskyi vymir patriotyzmu suchasnoho ukrainskoho suspilstva. Kyiv, 20.

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Narodzhennia hromadianyna. Vol. 3. Kyiv: Rad. shkola, 283–567.

Ananiev, B. H. (1980). Vybrani psykholohichni pratsi. Vol. 1. Vol. 2. Mosow: Pedahohika, 230, 288.

Blonskyi, P. P. (1964). Obrani psykholohichni tvory. Moscow: «Prosveshchenye», 547.

Vigotskiy, L. S. (1991). Pedagogicheskaya psihologiya. Moscow: Pedagogika, 480.

Leont'ev, A. N. (1983). Izbrannye psihologicheskie proizvedeniya. Vol. I. Moscow: Pedagogika, 392.

Kostiuk, H. S. (1976). Vikova psykholohiya. Kyiv: Radianska shkola, 266.

Petrovskiy, A. V., Yarosheeskiy, M. G., Brushlipskiy, A. V., Petrovskiy, V. A. (1998). Obshchaya psihologiya. Moscow: Izdatel'skiy tsentr Akademiya, 512.

Yakobson, P. M.; Borisova, E. M. (Ed.) (1998). Psihologiya chuvstv i motivatsii. Moscow: In-t prakt. psihologii Voronezh NPO "MODEK", 304.

Zubtsova, Yu. Ye. (2012).Formuvannia patriotychnykh yakostei molodshykh shkoliariv u vzaiemodiyi shkoly ta simi. Kyiv, 21.

Bekh, I., Chorna, K. (2008). Natsionalna ideia u vykhovnomu protsesi shkoly: prohramno-vykhovnyi kontekst. Shkilnyi svit, 45, 1–13.

Miroshnichenko, V. I. (2012). Systema patriotychnoho vykhovania maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo Natsionalnoi akademiyi Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy imeni B. Khmelnytskoho, 376.

Snopko, N. M. (2007). Psihologicheskie mehanizmy i pedagogicheskie osnovy patrioticheskogo vospitaniya v sisteme professional'nogo obrazovaniya. Moscow, 34.

Aleksieienko, T. F., Artemova, L. V., Bahlaieva, N. I. (2002). Pedahohichnyi slovnyk dlia molodykh batkiv. Kyiv, 244.

Stopina, O. H. (2007). Vykhovannia patriotyzmu u studentskoi molodi zasobamy mystetstva. Luhansk, 23.

Petronhovskyi, R. R. (2002). Formuvannia patriotyzmu starshoklasnykiv u pozanavchalniy vykhovniy diialnosti. Kyiv, 21.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2019.001008Copyright (c) 2019 Elena Fedorenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)