A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE LEVEL OF FUTURE TEACHERS OF FINE ART OF THE ZAPORIZHZHIA REGION IN THE CONDITIONS OF THE CONCEPT OF A NEW UKRAINIAN SCHOOL

Svitlana Davydova

Abstract


The article is devoted to the study of the problem of training future teachers of fine art in the context of the implementation of the Concept of the New Ukrainian School in order to comparatively analyze the existing level of their professional training in accordance with the new requirements and needs of society, where project technology is the basis of training as a condition for the development of a successful person.
The author identifies issues related to the training of teachers of fine art in higher education institutions that require scientific research in order to update the process of preparing future teachers of fine art to work in the New Ukrainian School, clarifies the essence of the concept of professional competence of a teacher of fine art, its structure and criteria for assessing the levels of formation given competency. In the process of research, the advantages of teaching with the help of creative design, its capabilities in the training of fine art teachers are revealed and substantiated.
During the ascertaining experiment, which was conducted with the participation of students of the Municipal institution of higher education “Khortytsia National Training and Rehabilitation Academy” of the Zaporizhzhia Regional Council, it was established and justified the need to update the process of professional training of teachers of fine art and the possibility of increasing the existing level of professional competence formation using creative design as an effective means of formation. The relationship between the level of formation of professional competence and the motivational sphere has been practically established, the need to use the visual art of creative design in the training of teachers is logically substantiated.

Keywords


professional competence; teacher of fine arts; design activities; creative design activities

Full Text:

PDF

References


Pro osvitu (2017). Zakon Ukrainy No. 2145-VIII. 05.09.2017. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Pro vyshchu osvitu (2014). Zakon Ukrainy No. 1556-VII. 01.07.2014. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Pro Natsionalnu doktrynu rozvytku osvity (2002). Ukaz Prezydenta Ukrainy Doktryna No. 347/2002. 17.04.2002. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Nova ukrainska shkola (2016). Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Pro zatverdzhennia kontseptsii rozvytku pedahohichnoi osvity (2018). Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy No. 776. 16.07.2018. Available at: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Osvita v Ukraini: bazovi indykatory. Informatsiino-statystychnyi biuleten rezultativ diialnosti haluzi osvity u 2017/2018. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf

Bozhko, L. V. (2018). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv tekhnolohii i kreslennia zasobamy proektuvannia. Kryvyi Rih, 263

Vysikailo, T. V. (2017). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva u protsesi plenernoi praktyky. Kharkiv, 243.

Danyliuk, O. (2013). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho uchytelia obrazotvorchoho mystetstva. Humanitarnyi visnyk Derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody. Seriia: Pedahohika. Psykholohiia. Filosofiia. Pereiaslav-Khmelnytsk, 28 (2), 58–61.

Krasovska, O. O. (2017). Teoretychni ta metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly u haluzi mystetskoi osvity zasobamy innovatsiinykh tekhnolohii. Zhytomyr, 491.

Piddubna, O. M. (2019). Predmetni kompetentnosti v pidhotovtsi vchytelia obrazotvorchoho mystetstva. Suchasni tendentsii rozvytku osvity i nauky v interdystsyplinarnomu konteksti. Dialoh kultur yak chynnyk intehratsii. Varshava – Uzhhorod – Kherson: Posvit, 95–99.

Stritievych, T. M. (2017). Rozvytok fakhovoi kompetentnosti u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriia: Pedahohichni nauky, 150, 107–110.

Davydova, S. (2018). Analiz strukturnykh skladovykh profesiinoi kompetentnosti uchytelia obrazotvorchoho mystetstva. Melitopolskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho, 1 (20), 256–262.

Izbash, S. S. (2010). Realizatsiia tvorchykh proektiv u navchalnomu protsesi suchasnoi shkoly. Naukovyi visnyk Melitopolskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika, 5, 92–97.

Anosov, I. P., Izbash, S. S. (2014). Interaktivnyie metodyi obucheniya v prepodavanii distsiplinyi «Osnovyi pedagogicheskogo masterstva». Modernizatsiya sistemyi nepreryivnogo obrazovaniya, 267–275.

Kurach, M. S. (2016). Teoretychni i metodychni zasady navchannia khudozhnoho proektuvannia maibutnikh uchyteliv tekhnolohii. Kyiv, 478.

Voronenko, T. I. (2016). Klasyfikatsiia navchalnykh proektiv. Problemy suchasnoho pidruchnyka, 17, 79–91.

Izbash, S. S. (2007). Proektna diialnist yak faktor sotsialno-profesiinoi navchannia. Kyiv, 20.

Shevchenko, A. I. (2017). Metodyka navchannia khudozhnoho proektuvannia maibutnikh fakhivtsiv z dyzainu adaptatsii studentiv pedahohichnoho universytetu. Melitopol, 290.

Bozhko, L. (2018). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv tekhnolohii i kreslennia zasobamy proektuvannia. Kryvyi Rih, 263.

Project-Based Learning (2019). Available at: https://www.edutopia.org/project-based-learning

Boaler, J. (1999). Mathematics for the moment, or the millennium? Education Week. Available at: https://www.edweek.org/ew/articles/1999/03/31/29boaler.h18.html

Overview and Benefits of Project-Based Learning. Available at: https://www.intel.com/content/dam/www/program/education/us/en/documents/project-design/projectdesign/benefits-of-projectbased-learning.pdf

Przybysz-Zaremba, M., Kolodziejski, M. (2017). Project method in educational practice. University Review, 11 (4), 26–32 Available at: https://www.researchgate.net/publication/321747866_Project_method_in_educational_practice

Telegina, N., Drovosekov, S., Vasbieva, D., Zakharova, V. (2019). The Use of Project Activity in Teaching Mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15 (8). doi: http://doi.org/10.29333/ejmste/108439

Maria, K. (2015). The Use of Project Method in Teaching Arts – An Interdisciplinary the Use of Project Method in Teaching Arts, An Interdisciplinary Approach in High School. Review of European Studies, 7 (11), 159–165. doi: http://doi.org/10.5539/res.v7n11p159

Stivers, J. (2010). Project-Based Learning. URL: http://www.fsmilitary.org/pdf/Project_Based_Learning.pdf

Adom, D., Adam, S., Agyemang, O. (2016). Effective Instructional Methods and Strategies for Teaching Art History. International Journal of Art and Art History, 4 (2), 45–62. doi: http://doi.org/10.15640/ijaah.v4n2a4

Syllabus of arts education (2008). National Council of Educational Research and Training Sri Aurobindo Marg. New Delhi, 222.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2019.001078Copyright (c) 2019 Svitlana Davydova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)