MULTI-SCALE MODEL ELABORATION FOR CREDITWORTHINESS DIAGNOSTICS OF EXPORT PRODUCTION ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL TRADE MARKET

Olena Sergienko, Olena Shapran, Oleksandr Bilotserkivskyi, Iryna Alieksieieva

Abstract


The methodology for the agrarian enterprises’ creditworthiness diagnostic has been developed and implemented, and has allowed to solve the following objectives: conducting of observations and evaluating of financially-economic indicators, classification of enterprises by the level of creditworthiness, distinction and identification enterprises according to the level of creditworthiness and assessing the differences between classes by creditworthiness, with taking into account the sizes of enterprises. Based on the use of the complex of multidimensional analytical methods, the differences are defined under either one-dimensional evaluation system (by creditworthiness and size) or a two-level assessment of the joint cross impact of factors on creditworthiness.
The proposed four-step technology for diagnosing of the agrarian enterprises creditworthiness substantially expands the components of the creditworthiness level evaluation of enterprises and, as a consequence, improves the timeliness of decision-making process about identifying and locating of weaknesses and "bottlenecks". The coverage of a sufficient number of financial and economic indicators and the implementation of a wide range of methods and models enable to fully evaluate and analyze the existing state of creditworthiness with a view to improve and establish the effective functioning of the enterprise as a whole.

Keywords


diagnostic model; creditworthiness; agrarian enterprises; indicators; multidimensional methods; multi-scale modeling; classification; discriminant analysis; cluster analysis; dispersion analysis

Full Text:

PDF

References


Martinchik, O. A. (2014). Ocіnka konkurentnogo seredovischa sіlskogospodarskikh pіdpriemstv Zhitomirskoi oblastі. BiznesInform, 7, 149–153.

Hula, A. (2015). Credit rating of agricultural enterprises. Ekonomika rozvytku, 4 (182), 55–61.

Smovzhenko, T. S., Azarenkova, G. M. et. al.; Kuznecovoi, A. Ia. (Ed.) (2014). Sovremennoe sostoianie i problemy razvitiia biznesa. Kiev: UBS NBU, 306.

Yatsiv, I. B. (2013). Konkurentospromozhnist silskohospodarskykh pidpryiemstv. Lviv: Ukrainskyi bestseler, 427.

Burlan, S. A., Filimonova, O. B. (2007). Metodolohichni aspekty otsinky kredytospromozhnosti pidpryiemstv ahrarnoho vyrobnytstva. Naukovi pratsi, 64 (51), 71–76.

Kravchenko, E. N. (2016). Diagnostika deiatelnosti predpriiatii kak ocenka effektivnosti khoziaistvennoi i finansovoi deiatelnosti v usloviiakh krizisa. Ekonomicheskie nauki, 58-1. Available at: https://novainfo.ru/article/10183

Nepochatenko, O. O., Chekaliuk, S. A. (2015). Konkurentospromozhnist silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy. Ekonomika APK, 7, 41–46.

Zabrodskii, V. A., Kizim, N. A. (2003). Ocenka i diagnostika finansovogo sostoianiia predpriiatiia. Kharkiv: INZHEK, 121.

Sergienko, E. A. (2007). Kompleks modelei diagnostiki finansovo – ekonomicheskoi deiatelnosti predpriiatiia. BiznesInform, 12 (3), 62–68.

Chaikovskyi, Ya. (2003). Udoskonalennia metodyky kompleksnoi otsinky kredytospromozhnosti pozychalnyka. Visnyk NBU, 11, 30–34.

Rozrakhunok finansovykh koefitsiientiv, shcho vykorystovuiutsia dlia rozrakhunku intehralnoho pokaznyka finansovoho stanu borzhnyka – yurydychnoi osoby. Available at: https://helpiks.org/8-2483.html

Hubenko, V. I. (2010). Konkurentospromozhnist produktsii APK: stan ta mozhlyvosti v umovakh hlobalizatsii. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: «Ekonomika ta menedzhment», 5 (2), 3–7.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok formuvannia ta vykorystannia bankamy Ukrainy rezerviv dlia vidshkoduvannia mozhlyvykh vtrat za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy: postanova Pravlinnia natsionalnoho banku Ukrainy No. 23. 25.01.2012. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0231-12

Malii, O. H. (2004). Kredytospromozhnist pozychalnyka: osoblyvosti ahrarnoi sfery. Ekonomika APK, 5, 89–98.

Ponomarenko, V. S., Klebanovoi, T. S., Kizima, N. A. (Eds.) (2013). Modeli ocenki i analiza slozhnykh socialno-ekonomicheskikh sistem. Kharkiv: ID "INZHEK", 659.

Dubina, I. N. (2010). Matematiko-statisticheskie metody v empiricheskikh socialno-ekonomicheskikh issledovaniiakh. Moscow: Finansy i statistika; Infra-M, 416.

Elektronnii uchebnik StatSoft. Available at: http://statsoft.ru/resources/statistica_text_book.php

STATSOFT. Available at: http://statsoft.ru/

Klebanova, T. S., Hurianova, L. S., Chahovets, L. O. et. al. (2018). Biznes-analityka bahatovymirnykh protsesiv. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia, 272.

Simchera, V. M. (2008). Metody mnogomernogo analiza statisticheskikh dannykh. Moscow: Finansy i statistika, 400.

Tereshchenko, O. (2003). Dyskryminantnyi analiz v otsintsi kredytospromozhnosti pidpryiemstva. Visnyk NBU, 6, 24–27.

Hurianova, L. S., Klebanova, T. S., Serhiienko, O. A. et. al. (2015). Ekonometryka. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia, 384.

Tiurin, Iu. N., Makarov, A. A. (2014). Analiz dannykh na kompiutere. Moscow: MCNMO, 67.

Klebanova, T. S., Kurzenev, V. A., Naumov, V. N. et. al. (2012). Metody i modeli prognozirovaniia socialno-ekonomicheskikh processov. Saint Petersburg: Izd. SZIU RANKH i GS, 566.

Klebanova, T. S., Serhiienko, O. A. (2010). Modelnyi instrumentalnyi bazys stratehichnoho rozvytku vyrobnycho-ekonomichnykh system. Ekonomichna kibernetyka, 1-3 (61-63), 10–20.

Nivorozhkina, L. I., Arzhenovskii, S. V. (2009). Mnogomernye statisticheskie metody v ekonomike. Moscow: Izdatelsko-torgovaia korporaciia «Dashkov i K»; Rostov na Donu: Nauka-Spektr, 224.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2019.001082Copyright (c) 2019 Olena Sergienko, Olena Shapran, Oleksandr Bilotserkivskyi, Iryna Alieksieieva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)