IMPROVEMENT OF THE DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGY OF BUSINESS ON THE BASIS OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Pavlo Hrynko

Abstract


This paper is a theoretical and methodological substantiation of the provisions for the transformation of business in the digital economy and the development of practical recommendations for the formation of an organization’s digital strategy. The characteristic features of changes in consumer behavior that contribute to improving the business management model in the digital economy through the development and implementation of a digital strategy are highlighted. The relevance of theoretical and methodological recommendations and organizational provisions of compositional management and the creation of a fundamentally new enterprise management subsystem are substantiated. Theoretical approaches to improving the organizational structure of enterprises in the digital economy are investigated. The goal and main trends in the field of human resources management are identified, which must be taken into account when forming the organization's digital strategy. The research models of the roadmap of digital transformation of the business, as well as the structural model of the digital development of the business model of the enterprise are presented.

Keywords


business management model; transformation; Digital technologies; Digital strategy

Full Text:

PDF

References


Shegda, A. V. (2002). Menedzhment. Kyiv: Znannya, KOO, 583.

Keshelava, A. V., Budanov, V. G., Rumyantsev, V. Yu. et. al.; A. V. Keshelava (Ed.) (2017). Vvedenie v «Tsifrovuyu» ekonomiku». Moscow: VNIIGeosistem, 28.

Dobrynin, A., Chernykh, K., Kupriyanovsky, V., Kupriyanovsky, P., Sinyagov, S. (2016). The digital economy - the various ways to the effective use of technology (BIM, PLM, CAD, IOT, SMART CITY, BIG DATA, and others). International Journal of Open Information Technologies, 4 (1), 4–11.

Zhirov, V. F. (2011). Elektronniy menedzhment kak effektivnyy instrument globalizatsii. Nauka i sovremennost', 14, 275–280.

Golovina, V. V. (2013). Digital technologies in event - management. Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii, 6.

Voytkevich, A. I., El-Smayli, D. P. (2016). The role of digital technology in the FMCG. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Ekonomika, 4, 99–109.

Bukht, R., Heeks, R. (2018). Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. International Organisations Research Journal, 13 (2), 143–172. doi: https://doi.org/10.17323/1996-7845-2018-02-07

Mesenbourg, T. L. (2001). Measuring of the Digital Economy. The Netcentric Economy Symposium. University of Maryland.

Tapscott, D. (1996). The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York, NY: McGraw-Hill, 342.

Pavlyukovskaya. V. (2016). Kto i kak budet formirovat' kompetentsii liderov dlya novoy konkurentsii. Doklad na Pervoy Mezhdunarodnoy konferentsii «Bol'she chem obuchenie: gotovim liderov tsifrovogo mira».

Meyer, P. (2015). Agility Shift: Creating Agile and Effective Leaders, Teams, and Organizations. Routledge, 240. doi: https://doi.org/10.4324/9781315230559

Rogers, R. (2013). Digital methods. MIT Press. doi: https://doi.org/10.7551/mitpress/8718.001.0001

Sokolova, H. (2018). Some aspects of the development of the digital economy in Ukraine. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 1, 92–96.

Sullivan, J. (2016). Doklad na Mezhdunarodnom sammite HR - Digital. Moscow.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2019.001083Copyright (c) 2019 Pavlo Hrynko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)