EDUCATION OF THE VALUE ATTITUDE IN YOUNGER PUPILS IN THE PROJECT TECHNOLOGY “THE TREE OF LIFE - THE TREE OF GENUS”

Tatiana Hrytsiv, Solomiia Hrytsiv

Abstract


The article is devoted to the actual problem of nurturing the value attitude to the Motherland from younger students by means of folk pedagogy.
The purpose of the article is to substantiate and disclose the project technology "tree of life-tree of the genus", aimed at the cultivation of value relations to the Motherland on the basis of generalized knowledge about the means of folk pedagogy of a younger student.
The complex of the following diagnostic methods was used in the research: interrogation, indirect pedagogical observation, questionnaires, piloting collective and individual conversations, in order to identify the levels of understanding the essence of the value attitude to the Motherland on the basis of folk pedagogy by the cognitive-reflexive criterion.
The scientific approaches (cultural, personality-oriented, competent, activity and system) were determined, the principles and methods on the basis of which the model "Trees of life – trees of the genus" and the project technology of education of value relations to the Motherland by means of folk pedagogy were developed.
A general overview of the tools of folk pedagogy that take place in the project technology is given, their essence and significance are revealed, in the context of which the experience of cultural heritage of the people is transmitted through "spiritual interaction", "dialogical communication" and subject-subject relations with the purpose of upbringing the value attitude towards the Motherland
On the basis of the analyzed curricula, the volume of realization of the sciences that contribute to the education of value relations in the Motherland has been identified.
The main problems of upbringing of value attitudes to the Motherland are determined on the basis of folk pedagogics in the system "tree of life - tree of kind".
According to the author, the introduction of the proposed project technology into the educational process will help to increase the level of national identity and national-cultural identity.

Keywords


education of value attitude to the Motherland; diagnostic methods; folk pedagogics; scientific approaches; national consciousness; national and cultural identity; project technology; subject-subject relations

Full Text:

PDF

References


Johnson, G. R. et. al.; Reynolds, V. et. al. (Eds.) (1987). The evocative significance of kin terms in patriotic speech. The Sociobiology of Ethnocentrism: Evolutionary Dimensions of Xenophobia, Discrimination, Racism and Nationalism. London: Croom Helm.

Lauenstein, O., Murer, J. S., Boos, M., Reicher, S. (2015). “Oh motherland I pledge to thee …”: a study into nationalism, gender and the representation of an imagined family within national anthems. Nations and Nationalism, 21 (2), 309–329. doi: http://doi.org/10.1111/nana.12123

Bekh, I. D. (2004). Vykhovnyi protses v osiahnutykh hlybynakh. Shkilnyi svit, 5, 3–41.

Anderson, B. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso, 160.

Smith, A. D. (1996). Culture, community and territory: the politics of ethnicity and nationalism. International Affairs, 72 (3), 445–458. doi: http://doi.org/10.2307/2625550

Johnson, G. R. (1986). Kin Selection, Socialization, and Patriotism: An Integrating Theory. Politics and the Life Sciences, 4 (2), 127–140. doi: http://doi.org/10.1017/s0730938400004676

Johnson, G. R. (1987). In the Name of the Fatherland. International Political Science Review, 8 (2), 165–174. doi: http://doi.org/10.1177/019251218700800207

Johnson, G. R.; James, P., Goetze, D. (Eds.) (2001). The roots of ethnic conflict: an evolutionary perspective’ in Evolutionary Theory and Ethnic Conflict. Westport, CT: Praeger, 19–38.

Yaremenko, V., Slipushko, O. (1999). Novyi slovnyk ukrainskoi movy. Vol. 1. Kyiv: AKONIT, 98.

Kalashnyk, V. S. (Ed.) (2001). Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. Kharkiv: Prapor, 992.

Zalizniak, L. (1996). Istorychni vytoky ukraintsiv. Istoriia v shkoli, 1, 48.

Pro derzhavnu natsionalnu prohramu «Osvita» (Ukraina 21 stolittia) (1993). Postanova Kabinety ministriv Ukrainu No. 896. 03.11.1993. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93- %D0 %BF

Concept of national patriotic education of children and youth (2015). Informatsiinyi zbirnyk ta komentari Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, 8, 87–95.

Kontseptsiia hromadianskoho vykhovannia osobystosti v umovakh rozvytku ukrainskoi derzhavnosti. Proekt (2001). Informatsiinyi zbirnyk Ministerstva osvity i nauky Ukrainy.

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku (2013). Ukaz Prezydenta Ukrainy No. 344. 25.06.2013. Available at: https://pon.org.ua/novyny/2446-nacionalna-strategiya-rozvitku-osviti-v-ukrayini.html

Grinchenko, B. D. (1896). Etnografyicheskie materialyi, sobranyie v Chernigovskoy i msosednih s ney guberniyah: Rasskazyi, skazki, predaniya, poslovitsyi, zagadki i pr. Vol. 2. Chernigov: Tipografiya Gubernskogo Zemstva, 390.

Hrushchynska, I., Khytra, Z., Drobiazko, I. (2018). Ya doslidzhuiu svit. Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kyiv: Orion, 111, 115.

Derzhavnyi standart pochatkovoi zahalnoi osvity (2011). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 33, 1378.

Postovyi, V. H. (2012). Ethnogeneses and Ethnopedagogics of Ukrainian Family in the Context of Global Peripeteia of Modern Days. Pedahohichnyi dyskus, 13, 284–291.

Medvedeva, N. G. (2009). Formirovanie tselostnoy kartinyi mira u rebenka na nachalnoy stupeni obrazovaniya v pedagogicheskoy sisteme K. D. Ushinskogo. Kursk, 25.

Pavlenko, Yu. V. (1994). Peredistoriia davnikh rusiv u svitovomu konteksti. Kyiv: Feniks, 398.

Goryachko, E. S. (2014). The Tradition in the Cultural Space: the Paradigms of the Research. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya "Filosofiya, psihologiya, pedagogika", 14 (3), 18–21.

Boichuk, Yu. D. (2009). Kulturolohichnyi i aksiolohichnyi pidkhody do formuvannia ekoloho valeolohichnoi kultury studentiv pedahohichnykh navchalnykh zakladiv. Visnyk NTUU "KPI". Seriia "Filosofiia. Psykholohiia. Pedahohika", 3, 121–125.

Mishchenko, A. (2010). Uiavlennia ukraintsiv pro svitove derevo u porivnialnomu konteksti. Etnichna istoriia narodiv Yevropy, 31, 47–54.

Volkov, H. N. (2000). Yetnopedahohyka. Moscow: Akademyia, 176.

Leonova, O. V. (1996). Razvitie nravstvenno-volevyih kachevstv lichnosti starshego doshkolnika sredstvami narodnoy pedagogiki. Stavropol.

Stelmakhovych, M. H. (1997). Ukrainska narodna pedahohika. Kyiv: IZMN, 323.

Orlova, A. P. (1982). Progressivnyie idei i opyit narodnoy pedagogiki v uchebno-vospitatelnoy rabote shkol Belorussii 1917–1941 gg. Moscow.

Pro Stratehiiu natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi na 2016–2020 roky (2015). Ukaz Pryzydenta Ukrainy No. 580/2015. 13.10.2015. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494

Prokopova, O. P. (2005). Metodyka vyvchennia ukrainskoi narodnoi kazky z oporoiu na rozkryttia yii kosmohonichnoho pokhodzhennia. Kyiv.

Chumarna, M. I. (1994). Mandrivka v ukrainsku kazku. Lviv: Kameniar, 78.

Lunina, G. V. (2004). Vospitanie detey na traditsiyah russkoy kulturyi culture. Moscow: TsGL, «ELIZE TREYDING», 242.

Siavavko, Ye. (1974). Ukrainska etnopedahohika v yii istorychnomu rozvytku. Kyiv: Naukova dumka, 149.

Grinchenko, B. D. (1895). Etnografyicheskie materialyi, sobranyie v Chernigovskoy i msosednih s ney guberniyah: Rasskazyi, skazki, predaniya, poslovitsyi, zagadki i pr. Vyp. 1. Chernigov: Tipografiya Gubernskogo Zemstva, 308.

Zahadky (1962). Seriia «Ukrainska narodna tvorchist». Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 512.

Holubets, O. (2003). Khrystyianski motyvy v haivkakh. Narodoznavchi zoshyty, 1-2, 51–54.

Shevchuk, K. D. (2009). Formuvannia u molodshykh shkoliariv tsinnisnoho stavlennia do ridnoho kraiu. Kyiv.

Vashulenko, M. S., Vashulenko, O. V. (2018). Ukrainska mova. Bukvar. Kyiv: Vydavnychyi dim «Osvita», 112.

Rublia, T. Ye., Shchehlova, T. L., Med, I. L. (2018). Mystetstvo. Pidruchnyk intehrovanoho kursu dlia 1 klasu zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Kharkiv: Ranok, 114.

Tretiak, O. P. (2014). Vykhovannia tsinnisnoho stavlennia do liudyny u molodshykh shkoliariv u navchalno-vykhovnomu protsesi. Kyiv, 209.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2020.001202Copyright (c) 2020 Tatiana Hrytsiv, Solomiia Hrytsiv

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)