THE STUDY OF CRITERION-LEVEL APPROACH TO THE FORMATION OF ECONOMIC COMPETENCES IN SENIOR PUPILS

Iryna Klymchuk

Abstract


The effectiveness of any learning is formed on the base of analysis of mastered content of correspondent learning programs/courses with gradually understood formation of the certain level of education/competences of individuals.
In the article is offered an analysis of assessment of establishing of correspondent levels of the learning achievements of senior pupils in the process of study of economic subjects. Author considers an algorithm of diagnostics of formation of economic notions in senior pupils from the point of view of personal-activity approach to the study of school courses on economics that is directly based on the own reflexive activity of pupils, personal interest in the further deepening of received knowledge.
The elaborated algorithm of diagnostics of formation of the market economy notions in senior people is presented in stages, namely: getting of the primary information, its elaboration and analysis; determination of conceptual bases of the levels of formation of the mains notions of market economy (ascertaining stage of research); elaboration of criteria of diagnostics of formation level of economic competences in senior pupils; determination of the final stage of formation of the market economy notions, analysis and assessment of the received results of research (forming stage of research) with taking into account of the certain level of reflection. There are given the results of expert assessment of the primary and final stages of the study of economic readiness of the senior pupils of general educational institutions of economic and non-economic type with taking into account of personal interest as to the further study of economy bases.

Keywords


effectiveness; competence; criteria and levels of assessment; algorithm of diagnostics of economic notions formation; reflexive activity of pupils

Full Text:

PDF

References


Nacional'nyj doklad RF «Politika v oblasti obrazovanija i NIT» (1996). JuNESKO «Obrazovanie i informatika», INFO, 5, 1 – 32.

Andersen, K., Bonni, T. M., Reyzer, M. L. (2005). Svitova heohrafiya z ekonomichnym ukhylom. Kuiv: Amadey, 221.

Zakonodavstvo Ukrayiny pro osvitu (2002). Kyiv: Parlament, 159

Hrazhevs'ka, N., Karpyuk, H., Klymyuk, I., Koval'chuk, H., Oliynyk, O. (2004). Zovnishnyetestuvannya z ekonomiky. Informaiyni materialy. Kyiv: Ukrainckainck rada z ekonom. osvity: Tsentr testovykh tekhnolohiy, 256.

Beskova, N. V., Protsenko, V. M. (2005). Knyha vchytelya ekonomiky. Kharkiv: TORSINH PLYuS, 256.

Osvita Ukrayiny: normativno-pravovі dokumenti (2001). Kuiv: Mіlenіum, 472.

Artashkin, T. A. (2007). Genezis i struktura celepolaganija v sisteme dejatel'nosti vysshej shkoly. Vladivostok, 22.

Vasil'ev, Ju. K. (1990). Pedagogicheskoe upravlenie v shkole: metodologija, teorija, praktika. Moscow: Pedagogika, 139.

Vas'kov, Yu. V. (2000). Pedahohichni teoriyi, tekhnolohiyi, dosvid. Kharkiv: Skorpion, 332.

Pidkasystyy, P. I. (1972). Samostiyna diyal'nist' uchniv. Moscow: Pedahohika, 389.

Pidlasyy, I. P. (1996). Pedahohika: pidruchnyk. Moscow: Pedahohika, 570.

Savyts'ka, E. V. (1997). Uroky z ekonomiky. Moscow: Vita-Press, 315.

Konarzhevskyy, Yu. A. (2000). Analyz uroka. Moscow: Tsentr „Ped. poysk”, 336.

Klyns'kyy, P., Myunkh, O. (2007). Ekonomika dlya biznes litseyiv ta inshykh zahal'noosvtnikh shkil. Praha: FORTUNA, 386.

Orlov, A. A. (2000). Metodologicheskie osnovy obuchenija. Moscow: Marketing, 335.

Podlasyj, I. P. (1996). Pedagogika. Moscow: Pedagogika, 570.

Savickaja, E. V. (1997). Uroki po ekonomike. Moscow: Vita-Press, 315.

Sirotenko, A. I. (1988). Ekonomicheskaja podgotovka uchashhihsja v processe obuchenija geografii. Kuiv: Radjans'ka shkola, 155.

Shubin, N. L. (1997). Vnutrishkol'nyj kontrol'. Moscow: Prosveshhenie, 144.

Jakovlev, E. V., Jakovleva, N. O. (2006). Pedagogicheskaja koncepcija: metodologicheskie aspekty postroenija. Moscow: MGU, 385.

Byeskova, N. (2005). Ekonomika 10 – 11 kl. Kyiv: Ped. presa, 80.

Eds. Vatamanyuk, Z. H. Panchyshyna, Z. M. (1999). Ekonomika. Kuiv: Lybid', 383.

Mel'nychuk, V. H., Koval'chuk, H. O., Ohnev"yuk, V. O. (2005). Ekonomika. Kuiv: Navch. knyha, 359.

Kyrylenko, L. M., Krups'ka, L. P., Parkhomenko, I. M., Tymchenko, I. Ye. (2004). Moya ekonomika: pidruchnyk dlya 8–9, 10 klasiv. Kuiv: A.P.N., 389.

Horlenko, H. O. (2003). Zbirnyk zadach z ekonomiky. Kam"yanets'-Podil's'kyy: Abetka-Nova, 116.

Klymchuk, I. O. (2003). Ekonomichna osvita v zahal'noderzhavniy shkoli: problemy i perspektyvy. Heohrafiya ta osnovy ekonomiky v shkoli, 6, 33–35.

Kraevskyy, V. V. (1977). Sootnoshenye pedahohcheskoy nauky y pedahohycheskoy praktyky. Moscow: Polytyzdat, 272.

Kuz'mina, N. V. (1970). Metody issledovanija pedagogicheskoj dejatel'nosti. Leningrad: Izd-vo Lenigrad, 125.

Holubenko, M. (2006). Ekonomichna osvita shkolyara. Kuiv: Shkil Svit, 128.

Pidkasistyj P. I. (1972). Samostojatel'naja dejatel'nost' uchashhihsja. Moscow: Pedagogika, 389.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2016.00136Copyright (c) 2016 Iryna Klymchuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)