HISTORICAL STAGES OF DEVELOPMENT OF MARKET PRICES

Olga Skydan

Abstract


The article aims at studying the historical evolution of a market price from the standpoint of distinction of flexible and fixed prices, elemental and controlled methods of pricing. Taking into account the historical method,the main purpose of the article consists inenriching these concepts in order to indicate gradual phases of development of commodity production and exchange so they can be referred to as full-fledged economic categories. As is generally known, the controlled price rigidity was inherent to the pre-capitalist workshop production. Then, there was transition to the elemental flexibility of market prices in the free competition epoch. In the second half of the 20th century, historical conditions considerably changed. The rigidity becomes the most important peculiarity of administrated prices.In the second half of the 20th century, prices of a majority of industrial commodities became more flexible again. Permanent renovation and differentiation of products are the main factors, which have undermined the prevalence of fixed prices in the industrial market. Therefore, the main conclusion of the analysis of the market price historical evolution consists in the existence of a so-called triad in the capitalist pricing evolution: elemental flexibility – controlled rigidity – controlled flexibility of prices for modern and frequently renovated products. This conduces to new opportunities of the analysis of specific peculiarities of the modern market price, which is inherent to that phase of the capitalist production development, which encompasses the large-scale permanent accelerated renovation of industrial products.

Keywords


neoclassic; the principle of historicism; free competition; spontaneous flexibility in prices; the monopoly concentration of production; price controlled stiffness; product upgrades; controlled price flexibility

References


Zveryakov, M. I. (1992). Perekhod k rynku: problemy teorii, Logos, 160.

Zveryakov, M. I. (2007). Problemy teorii perekhodnoy ekonomiki, Odessa: Pal'mira, 177.

Galchinskiy, A. S. (2007). Ekonomicheskaya nauka: problemy metodologicheskogo obnovleniya, Ekonomika Ukrainy, 3, 4–12.

Galchinskiy, A. S. (2010). Yekonomíchna metodologíya. Logíka onovlennya, ADÊF-Ukraí̈na, 572.

Gritsenko, A. (2008). Ekonomicheskaya teoriya v sovremennom mire, Ekonomika Ukrainy, 10, 40–55.

Nikitin, S. M. (1973). Problemy tsenoobrazovaniya v usloviyakh sovremennogo kapitalizma, Nauka, 277.

Afanasyev, V. S. (1980). Velikoye otkrytiye Karla Marksa. Metodologicheskaya rol' ucheniya o dvoystvennom kharaktere truda, Musl, 267.

Buzgalin, A. V., Kolganov, A. I. (2009). Predely kapitala: metodologiya i ontologiya. Reaktulizatsiya klassicheskoy filosofii i politicheskoy ekonomii, Kulturnaya revolyutsiya, 680.

Tugan-Baranovs'kiy, M. Í.(2004). Promisloví krizi. Naris z sotsíal'noí̈ ístoríí̈ Anglíí̈,Naukovadumka, 368.

Frídmen, M., Shvarts, A. (2007). Monetarna ístoríya Spoluchenikh Shtatív. 1867–1960, Vakler, 880.

Martinovs'kiy, S. V. (1985). Monopol'ní tsíni svítovogo rinku: pitannya teoríí̈ í metodologíí̈, Mezhd.vídnosini, 248.

Gubanov, S. S. (2008). Neoindustrializatsiya plyus vertikal'naya integratsiya, Ekonomist, 9, 3–27.

Gelbreyt, Dzh. K. (1976). Yekonomíchní teoríí̈ í tsílí suspíl'stva, Progress, 475.

Bêlyavtsev, M. Í. ta ín. (2005). Marketingova tsínova polítika, Tsentr navchal'noí̈ líteraturi, 332.

Gaposhina, L. G. (2009). Tsenoobrazovaniye v marketinge, Marketing, 598.

Yevans, Dzh. R., Berman, B. (1990). Marketing, Yekonomíka, 350.

Filippovskiy, Ye. Ye. (1978). Obnovleniye promyshlennoy produktsii v kapitalisticheskikh stranakh. Ekonomiko- statisticheskoye issledovaniye, Nauka, 224.

Mel'nik, L. G. (2007). Marketingova tsínova polítika, Sumi, Uníversitets'ka kniga, 240.

Bodríyyar, Z. H. (2006). Suspíl'stvo spozhivannya, Respublíka, 269.

Kotler, F. (1990). Osnovi marketingu, Progress, 378.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2016.00015Copyright (c) 2016 Olga Skydan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)