THE RESEARCH OF TECHNOLOGICAL APPROACH TO THE MODELING OF INFORMATION AND ANALYTIC PROVISION OF MANAGING AN ENTERPRISE

Tetiana Bochulia, Andriy Yanchev, Liana Yancheva

Abstract


The article is devoted to the solution of actual problems of innovative development of information and analytical provision of managing an enterprise according to the newest technology. A number of recommendations concerning technological upgrading foundation of modernization of information and analytic provision of managing an enterprise are elaborated. Technological approach to the modeling of information provision of business management is substantiated. Actualizing information and analytic provision of managing an enterprise has been carried out in developed flexible information system that is organized as internal network structure. Technological foundation of information and analytical process enterprise to modernize has been considered based on the modern tools of information and communication decisions. Information and analytical provision of managing have been developed through internal and external parallels of impact, which interconnection coordinates theory, methodology and organization of information processes with actualization of its model. The model of information and analytic provision of managing an enterprise according to the individual characteristics of corporate culture, and information environment and development strategy of business entity on the basis of characteristics of technological provision of information process is developed. Information complex has been suggested as developed system with technological process of forming initial data and modernizing processing, transmission and storage of information in accordance with distinctive characteristics of enterprise and general tendencies of its development

Keywords


information technologies; development technologies; provision of business management; modeling

Full Text:

PDF

References


Palahnyuk, Yu. V. (2010). Ekonomichni aspekty intehratsiyi Ukrayiny do YeS (u ramkakh diyi Uhody pro partnerstvo i spivrobitnytstvo). Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyyevo-Mohylyans'ka akademiya», 147 (135), 22–27.

Laszlo, C., Zhexembayeva, N. (2011). Embedded Sustainability: The Next Big Competitive Advantage. Stanford Business Books: Stanford, CA, 288.

Kovshova, I. O. (2012). Formuvannya imidzhevoyi polityky korporatyvnykh pidpryyemstv informatsiyno-komunikatsiynoyi sfery. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16026/1/13-Kovshova-85-90.pdf

Danylyuk, O. Yozef Shumpeter: «Protses tvorchoho ruynuvannya ye samoyu sutnistyu kapitalizmu». Available at: http://www.management.com.ua/vision/vis021.html

Savchenko, A. (2011). KIS kompanii kak gibridnoe oblako. Intelligent Enterprise, 7. Available at: https://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=23791

Lahovs'ka, O. A. (2011). Morfolohichnyy pidkhid do formalizatsiyi komuni-katsiynykh zvyazkiv systemy bukhhalters'koho obliku. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters'koho obliku, kontrolyu i analizu, 3(2 (21)), 169–178.

Lahovs'ka, O. A. (2011). Orhanizatsiyni komunikatsiyi v systemi upravlinnya: oblikovyy kontekst. Mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh prats', 3 (21), 222–232.

Bochulіa, T. V. (2013). Teoretychni zasady oblikovo-informatsiynoho zabezpechennya biznesu v umovakh hlobal'nykh zmin. «Modernizatsiya ta suspil'nyy rozvytok ekonomiky krayiny» Simferopol': NO «Economics», 112–114.

Bochulіa, T. V. (2015). Innovatyvnyy rozvytok oblikovo-analitychnoho zabezpechennya upravlinnya pidpryyemstvom. Kharkiv: VD «INZhEK», 404.

Kuznetsova, S. A. (2012). Synerhiya informatsiyi v biznesi. Dnipropetrovs'k: Dnipropetrovs'kiy universitet imeni Al'freda Nobelya, 120.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2017.00276Copyright (c) 2017 Tetiana Bochulia, Andriy Yanchev, Liana Yancheva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)