SYSTEMATIZATION OF TAX STRATEGIES FOR SHADOW ECONOMY PREVENTION UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Eduard Romanyuta

Abstract


The article studies main theoretical and practical aspects of the shadow economy functioning in the national and international environment. Levels of economic processes shadowing in European Union countries were grounded. A shadow sector volume in developed countries of the world was studied, and the international practice of economy de-shadowing was systematized. In the process of the study the essential attention was paid to fiscal instruments of shadow schemes prevention. Tax strategies of a fight against factors and motives that generate and intensify the shadow economy level in Ukraine were generalized on this base. It was proved, that there is practically no distinct panacea for the Ukrainian economy in the context of its de-shadowing. But the state is completely able to diminish shadow schemes diffusion in the economy using tax mechanisms. According to the results of the study the offers as to the shadow economy prevention in Ukraine were formulated on the base of the international experience and tax instruments.

Keywords


international economy; fiscal policy; tax strategies; shadow economy; de-shadowing of economy; tax control; globalization of economic relations

Full Text:

PDF

References


Schneider, F. (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments. Available at: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/ShadEcEurope31pdf

Riznyk, N. S. (2011). Upravlinnia detinizacieiu ekonomiky: dosvid YeS. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2011_8_30

Slemrod, J. (2014). Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion. The Journal of Economic Perspectives, 21(1), 28.

Mizhnarodnii dosvid zapobigannia ta protydii korupcii (2016). Available at: http://stepup.press/analytics/item/412-mijnarodnij-dosvid-shodo-zapobigannja-ta-protidiji-korypcii

Global Shadow Banking Monitoring Report (2015). Available at: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/global-shadow-banking-monitoring-report-2015.pdf

Bleyds, D. (1982). Tenevaya ekonomyka i natsyonalnye scheta. Ekonomycheskyy obzor stran OESR, 123.

Rybchak, O. S. (2012). Tinova ekonomika ta osoblivosti ii rozvitku v Ukraini, 21.

Tendentsiyi tinovoyi ekonomiky v Ukrayini (2016). Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny, 21.

Baranov, S. O. (2015). Tinova ekonomika: sutnist, prychyny, sotsialno-ekonomichni naslidky ta shlyakhy podolannya v Ukrayini. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2015_3_9

Shaposhnykov, K. S. (2015). Instytutsionalni zasady funktsionuvannya pozalehalnoyi (tinovoyi) ekonomiky. Stratehiyi ekonomichnoho rozvytku: derzhava, rehion, pidpryyemstvo. Kherson: Vydavnychyy dim «Helvetyka», 2, 400.

Varnalii, Z. S. (2009) Aktualni problemy zabezpechennia nacionalnoi ekonomichnoi bezpeky v Ukraini. Naukovii visnik Lvivskogo derzhavnogo universitetu vnutrishnsh sprav, 1. 1–18.

Krisovatiy, A. I., Melnik, V. M., Koshchuk, T. V. (2016). Sutnist ta kontseptualni osnovi formuvannya podatkovoyi politiki v umovah evrointegratsiynih protsesiv. Ekonomika Ukrayini, 1, 35¬51.

Tkachyk, F. P. (2015). Podatkove konsultuvannya. Navchalnyy posibnyk Ternopil: Vydavnychyy tsentr «Vektor», 250.

Nikitishyn, A. O. (2016). Osnovni napryamy vdoskonalennya mekhanizmu podatkovoho rehulyuvannya. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4789

Dvorianinov, A. V. (2013). Napriamy detinizacii ekonomiky Ukrainy cherez zastosuvannia podatkovih mechanizmiv. Finansovyi prostir, 4 (12), 151–156.

Dokhody byudzhetu Ukrayiny (2016). Available at: http://cost.ua/budget/revenue/
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2017.00373Copyright (c) 2017 Eduard Romanyuta

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)