METHODOLOGY OF TRAINING COORDINATING EXERCISES OF YOUNG SCHOOLCHILDREN WITH THE PSYCHIC DEVELOPMENT DELAY AT LESSONS OF PHYSICAL TRAINING

Oleg Tuchak, Viktor Romaniuk

Abstract


There has been elaborated the methodology of training coordinating exercises of young schoolchildren with the psychic development delay at lessons of physical culture. It consists of two blocks – psychic and physical ones. The psychic block includes the following processes and properties: visual and aural memory; image-logic and ocular-activity thinking. The physical one consists of the following coordinating qualities: the ability to evaluation and regulation of dynamic and temporal movement parameters, orientation in space; static and dynamic balance. Means, used at realizing the methodology, were divided in general and special ones. A peculiarity of special means was conditions of their realization, chosen in such a way to favor the development of coordinating abilities, psychic processes and properties most effectively. A component of the author methodology is a protocol of complex evaluation of the development level of coordinating abilities, psychic processes and properties of young schoolchildren with the psychic development delay. The forming study has proved the effectiveness of the experimental methodology. There were revealed statistically reliable changes in involuntary operational visual and aural memory, image-logic and visual-activity thinking. The ability to evaluation and regulation of dynamic and temporal movement parameters, static and dynamic balance improved.

Keywords


psychic development delay; coordinating exercises; methodology; young school age

Full Text:

PDF

References


Pokamestova, O. V. (2014). Osobennostі deteі s zaderzhkoі psіkhіcheskoho razvіtіya (ZPR) v perіod obuchenіya v nachal’noі shkole. Problemy sovremennoі naukі і obrazovanіya, 12 (30), 126–127.

Illiashenko, T. D., Bastun, N. A., Sak, T. V. (2007). Dity iz zatrymkoiu psykhichnoho rozvytku ta yikh navchannia: navchalnyi posibnyk dlia pedahohiv i shkilnykh psykholohiv. Ministerstvo osvity Ukrainy, Instytut zmistu i metodiv navchannia. Kyiv: IZMN, 128.

Dovhal, V. І. (2013). Naukove obgruntuvannia eksperymentalnoi metodyky zaniat dlia shkoliarіv-pіdlіtkіv іz zatrymkoiu psykhіchnoho rozvytku. Fіzychne vykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomu suspіlstvі, 1 (21), 98–102.

Lesko, O. M. (2004). Orhanіzatsіyno-metodychnі osnovy vykorystannia rukhlyvykh іhor u fіzychnomu vykhovannі molodshykh shkoliarіv іz zatrymkoiu psykhіchnoho rozvytku. Lvіvskyi derzhavnyi іnstytut fіzychnoi kultury, 20.

Hvozdetskaia, S. V. (2008). Korrektsіya pokazateleі pamiatі u deteі 6 let s zaderzhkoі psіkhіcheskoho razvіtіya sredstvamі fіzіcheskoho vospіtanіya. Pedahohіka, psіkholohіya і medіko-bіolohіcheskіe problemy fіzіcheskoho vospіtanіya і sporta, 7, 31–33.

Naboіkіna, E. (2008). Іntehratіvnaia korrektsіonno-razvіvaiushchaia prohramma reabіlіtatsіyі і adaptatsіyі deteі s osobennostiamі psіkhofіzіcheskoho razvіtіia. Shkol’nyі psіkholoh. Іzdatel’skіy dom «Pervoe sentiabria», 17, 7–14.

Shmarhun, V. M. (2010). Vikovi ta indyvidualni psykhosomatychni osoblyvosti ditei yak predyktory rozumovoho rozvytku (molodshyi skilnyi i pidlitkovyi vik). Natsionalnyi pedahohichyi universytet іmeni M. P. Drahomanova, 39.

Liakh, V. І. (2006). Koordіnatsіonnye sposobnostі: dіahnostіka і razvіtіe. Moscow: TVT Dіvіzіon, 290.

Tuchak, O. A., Romaniuk, V. P., Kots, M. O. (2015). Osoblyvostі vzaiemozviazkіv koordynatsііnykh zdіbnosteі іz psykhіchnymy protsesamy ta vlastyvostiamy v molodshykh shkoliarіv іz zatrymkoiu psykhіchnoho rozvytku. Fіzychne vykhovannia, sport і kultura zdorovia u suchasnomu suspіlstvі, 4 (55), 196–200.

Anokhіn, P. K. (1980). Uzlovye voprosy teorіі funktsіonal’noі sіstemy. Moscow: Nauka, 196.

Bashtan, S. O., Shmalieі, S. V. (2015). Vzaiemozviazok funktsіonalnoi ta fіzychnoi pіdhotovlenostі dіteі molodshoho shkіlnoho vіku z zatrymkoiu psykhіchnoho rozvytku. Pryrodnychyі almanakh, 15, 5–13.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2018.00576Copyright (c) 2018 Oleg Tuchak, Viktor Romaniuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)