LYRIC PLOT OR THE FORM CONTENT OF THE CROWN OF GUY SABYTOV’S SONNETS

Vasiliy Vanjushev

Abstract


On the example of the crown of sonnets “Шунды но жужа но…” (“Sun sets – sun rises”) by Guy S. Sabytov is considered the form and content ratio of lyric composition. There was revealed that the main content of analyzed text is the approval of the idea of eternity, immortality of good deals, kind, talented people. Poet created the double verbal memorial – for the untimely died friend poet and director M. Pokchy-Petrov and for himself. The image of the first of them as an object of representation is created not only by mentioning the concrete features of his biography but also by the “reflected light” of his perception by the other. The image of second of them as an object and subject of representation is drawn on the base of his empathy to the first one. The form of the crown of sonnets favors the successful disclosure of such structure of its content.

Keywords


the first crown of sonnets in Udmurt literature; poetics of the art composition; lyric plot; the verbal memorial for himself and his friend-artist

Full Text:

PDF

References


Jusufov, R. F. (1996). G. E. Vereshhagyn na kul'turologycheskoj karte Rossyy. Yzhevsk: Prosvetytel'. Udmurtskaja pravda, 10 oktabria.

Jusufov, R. F. (2005). Ystoryja lyteraturyy v kul'turofylosofskom osveshhenyy. Moscow, 345–383.

Vanjushev, V. M. (1983). Svoeobrazye razvytyja udmurtskoj poemyy. Svoeobrazye razvytyja udmurtskoj lyteraturyy y fol'klora. Yzhevsk, 74–96.

Sabytov, G. S. (1975). Shundyy no zhuzha no… (Sonet’esles' venok). Myhayl Pokchy-Petrovez bure vajyysa. Jaratys'ko. Kyylbur’es no kyyrzan’es. Yzhevsk, 18–32.

Vanjushev, V. M. (2008). Y vot sonetu vnov' pryshel pochet… Hudozhestvennaja slovesnost' fynno-ugorskyh narodov: ot ystokov k sovremennosty. Joshkar-Ola, 29–35.

Atnabaeva, N. A. (2004). Zhanr poеmyy v udmurtskoj poеzyy. Yzhevsk, 191.

Atnabaeva, N. A. (2015). Venky sonetov – posvjashhenyja v udmurtskoj y blyzkorodstvennyyh komy y mordovskoj lyteraturah. Fylologycheskye nauky. Tambov. Voprosyy teoryy y praktyky, 1 (2), 26–29.

Tamarchenko, N. D. (2002). «Poetyka» B. V. Tomashevskogo y ee sud'ba: B. V. Tomashevskyj. Poetyka. Moscow, 5–21.

Sabytov, G. S. (1973). Solnce zahodyt – solnce vstaet. Venok sonetov. Svetloj pamjaty druga, poeta Myhayla Pokchy-Petrova. Radost'. Venok sonetov, Styhy. Pesny. Yzhevsk, 5–16.

Tomashevsky, B. V. (2002). Poetyka. Moscow, 334.

Vykulova, V. S. (2015). Konceptual'no-poetycheskyj smyysl ynterteksta «Pykovoj damyy» A. S. Pushkyna v odnoymennom rasskaze L. E. Ulyckoj. Tambov Vestnyk Tambovskogo unyversyteta: Gumanytarnyye nauky, 4 (144), 148–153.
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2016.00067Copyright (c) 2016 Vasiliy Vanjushev

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)