EVOLUTION OF THE BACKGROUND SYSTEM OF INTEGRATION OF DOMESTIC ENTERPRISES INTO THE WORLD ECONOMY: THEORETICAL PROBLEMS

Anatolii Mazaraki, Vasyl Lagutin, Tetyana Losіtska

Abstract


Modern civilization processes are due to production processes. In any management system, the enterprise is its key element. The theoretical definitions of the essence of “production” and “enterprise” concepts in certain aspects do not coincide with the corresponding legal definitions. This clearly illustrates the dynamics of domestic legislation at the stages of the adoption of relevant laws of Ukraine from the “Law on Enterprises” to the Economic Code of Ukraine. Prospects for the integration of domestic enterprises into international production networks are significantly dependent on their ability to move to modern management standards, systematically coordinated with sustainable development processes based on innovatization, focused on the requirements of entry into the information society space. In Ukraine, during the period of state independence, the adoption as a national series of key international standards is implemented. But the unevenness of the evolution of the components of both constant and technological development is also determined. This gives rise to corresponding negative consequences and requires a search for mechanisms by which the characteristics of the harmony of the above components will be determined, on the basis of which it will be possible to effectively manage them in order to bring them to the desired state.

Keywords


enterprise; system; integration; evolution; international networks; standards; classifications; information; innovation; sustainable development

Full Text:

PDF

References


Platon. Evtidem; A. F. Losev et. al. (Eds.) (1990). Platon – Sobranie sochineniy. Vol. I. Moscow: Mysl', 158–202.

Ksenofont (1993). Vospominaniya o Sokrate. Moscow: Nauka, 383.

Aristotel' (1983). Nikomahova etika. Vol. 4. M.: Mysl', 53–294.

Smit, A. (2008). Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. Moscow: Direktmedia Pablishing, 655.

Kant, I. (1994). Ideya vseobshchey istorii vo vsemirno-grazhdanskom plane. Vol. 8. Moscow, 12–28.

Held, D., Makgryu, E., Gol'dblatt, D., Perraton, Dzh. (2003). Global'nye preobrazovaniya: politika, ekonomika, kul'tura. Monitoring obshchestvennogo mneniya, 56, 47–56.

King, A., Shnayder, B. (1991). Pervaya global'naya revolyuciya. Doklad Rimskogo kluba. Moscow: Progress, 344.

Stiglits, D. (2003). Hlobalizatsiia ta yii tiahar. Kyiv: Vyd. Dim “KM Akademiia”, 252.

Stiglic, Dzh. Yu. (2003). Globalizaciya: trevozhnye tendencii. Moscow: Mysl', 300.

Zombart, V. (1924). Burzhua. Etyudy po istorii duhovnogo razvitiya sovremennogo ekonomicheskogo cheloveka. Moscow: Nauka, 443.

Makkonnell, K. R., Bryu, S. L. (2003). Ekonomiks: principy, problemy i politika. Moscow: INFRA-M, XXXVI, 972.

Blank, I. A. (2004). Finansovaya strategiya predpriyatiya. Moscow: Izdatel'stvo: Nika-Centr, 720.

Andriychuk, V. H. (2013). Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu. Kyiv: KNEU, 779.

Ponomarenko, V. S. (1999). Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom. Kharkiv, 32.

Lihonenko, L. O. (2001). Antykryzove upravlinnia torhovelnym pidpryiemstvom. Kyiv, 35.

Tereshchenko, O. O. (2005). Antykryzove upravlinnia finansamy pidpryiemstv. Kyiv, 34.

Kanishchenko, O. L. (2008). Metodolohiya i praktyka mizhnarodnoho marketynhu v Ukraini. Kyiv 34.

Momot, O. I. (2008). Ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia yakistiu vyrobnychoi diyalnosti pidpryiemstv. Donetsk, 35.

Oriekhova, T. V. (2008). Transnatsionalizatsiia ekonomichnykh system v umovakh hlobalnoi intehratsiyi. Donetsk, 39.

Nyshenko, L. P. (2008). Harmonizatsiia bukhhalterskoho obliku ta finansovoi zvitnosti Ukrainy z mizhnarodnymy standartamy. Kyiv, 20.

Oleinikova, S. S. (2008). Derzhavne rehuliuvannia system standartyzatsiyi ta sertyfikatsiyi v Ukraini. Donetsk, 20.

Pylypenko, A. A. (2009). Orhanizatsiya upravlinnia intehratsiynym rozvytkom subiektiv hospodariuvannia. Kharkiv, 36.

Zvarych, I. Ya. (2010). Formuvannia mizhnarodnykh vyrobnychykh merezh v Yevropi. Ternopil, 20.

Feygenbaum, A.; Glichev, A. V. (Ed.) (1986). Kontrol' kachestva produkcii. Moscow: Ekonomika, 471.

Duliba, Y., Ilkiv, O. (2017). Relevant problems of ukraine’s integration into global economy. Baltic Journal of Economic Studies, 3 (5), 146–150. doi: http://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-146-150

Rojansky, M. (2015). A Strategy for Economic Assistance to Ukraine. Available at: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/10%20-KENNAN%20CABLE-ROJANSKY.PDF Last accessed: 15.12.2018

Yatsenko, O., Meyers, W. H., Iatsenko, O., Biletska, I. (2018). Modeling of development processes of bilateral trade and economic integration between countries. Economic Annals-ХХI, 168 (11-12), 18–23. doi: http://doi.org/10.21003/ea.v168-04
DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2019.00817Copyright (c) 2018 Anatolii Mazaraki, Vasyl Lagutin, Tetyana Losіtska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2504-5571 (Online), ISSN 2504-5563 (Print)