No 6 (2016)

Table of Contents

Economics, Econometrics and Finance

Svitlana Zhuravlova
PDF
3-9
Irina Lutsenko
PDF
10-14
Valentyn Martynenkov
PDF
15-22
Tetiana Ostapenko
PDF
23-32
Vladimir Nusinov
PDF
33-41

Social Sciences

Alina Kykylyk
PDF
42-48
Oksana Ovsyannikova
PDF
49-54
Anatoliy Gorban
PDF
55-61
Natalia Kachkovska
PDF
62-70