No 2 (2016)

Table of Contents

Economics, Econometrics and Finance

Oleh Kolodiziev, Olena Kotsiuba
PDF
3-9
Alexander Krinitsyn
PDF
9-14
Liubov Vodianka, Zoryana Kobelia, Sergey Ksyondz
PDF
15-20
Svitlana Kovalchuk, Tamara Lien
PDF
21-28

Social Sciences

Maria Savoskul, Viktoria Bityukova, Pavel Kirillov
PDF
29-39

Psychology

Serhey Harkavets
PDF
40-45

Philology

Vasiliy Vanjushev
PDF
46-50